Är du på väg uppför altargången? Med någon som är skuldsatt?

Är du på väg uppför altargången? Med någon som är skuldsatt?

Läs vidare, här finns en del som är viktigt för dig att  tänka på. Enligt svensk rätt råder makar över sina egna tillgångar och ansvarar för sina egna skulder. Det betyder alltså att man inte har ansvar för sin makes skulder. Däremot är det vissa saker som du bör känna till för att skydda dina egna tillgångar mot en skuldsatt make och dennes borgenärer.

Skydd mot den skuldsatta maken. Alla tillgångar ni som makar äger är så kallat giftorättsgods som ni båda har giftorätt i, det vill säga som ni äger tillsammans. Huvudregeln är att giftorättsgods ska delas mellan makar vid en eventuell separation. Har man en skuldsatt make och vill skydda sin egendom bör man därför skriva ett äktenskapsförord. Genom ett sådant avtal kan makar eller blivande makar bestämma att viss eller all egendom som makarna äger ska vara vardera makens enskilda egendom och därför inte ingå i en bodelning. På så sätt säkerställer man att en skuldsatt make inte kan kräva någon del av en skuldfri makes tillgångar, om äktenskapet skulle gå i kras. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt och registreras av Skatteverket för att vara giltigt. 

Skydd mot borgenärer. Om en skuldsatt make får problem med att betala sina skulder kan det bli fråga om utmätning av hans eller hennes egendom. I det fallet fungerar tyvärr inte ett äktenskapsförord som ett bra skydd för en skuldfri make gentemot en skuldsatt makes borgenärer. Som huvudregel får borgenärer bara utmäta egendom som tillhör den som är skuldsatt. En makes egendom ska alltså i princip inte kunna användas till den andra makens skulder. Men - när det gäller makar finns det en specialregel som gör att det ändå är möjligt att utmäta egendom som makarna har i sin gemensamma besittning. Detta gäller om det inte framgår att egendomen tillhör den andra maken ensam eller om det är sannolikt att egendomen tillhör båda makarna med samäganderätt. Om det blir aktuellt med utmätning måste den skuldfria maken bevisa att egendomen tillhör henne eller honom ensam, eller båda makarna gemensamt, för att egendomen inte ska kunna utmätas.

Till sist ett stort grattis till dig som är på väg att gifta dig för störst av allt är ju kärleken! Det där med att få klart med avtal om tillgångar och skulder kan du som är kund på HELP överlåta åt oss, så slipper du tänka mer på det.

Fredrik Ståhl 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.