Så säger Försäkringskassan om din arbetstid

Så säger Försäkringskassan om din arbetstid

Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom kan du ansöka om hel, tre fjärdedelar, halv eller en fjärdedels sjukpenning från Försäkringskassan. Som deltidssjukskriven har du på så vis möjlighet att arbeta en viss del av dagen och samtidigt vara beviljad partiell sjukpenning.

Huvudregel. För att kunna bli beviljad partiell sjukpenning räcker det inte med att Försäkringskassan finner att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel. Du måste också följa riktlinjerna för arbetstidsförläggning. Försäkringskassan utgår ifrån den sjukskrivnes ordinarie arbetstid dag för dag vid bedömning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. För att kunna bli beviljad partiell sjukpenning behöver den som är sjukskriven minska antalet timmar per dag i förhållande till sin ordinarie arbetstid. Om man vanligtvis arbetar 40 timmar i veckan, åtta timmar om dagen, och är sjukskriven på halvtid ska man, enligt huvudregeln, reducera sin arbetstid till fyra timmar om dagen.

Undantag från huvudregeln. Om man är sjukskriven kan man ha rätt till partiell sjukpenning även om man inte har minskat sin ordinarie arbetstid under vissa dagar. För att Försäkringskassan ska kunna godkänna detta krävs att:

  • den genomsnittligt arbetade tiden inte överskrider sjukskrivningsgraden,
  • arbetstidsförläggningen underlättar den sjukskrivnes rehabilitering samt har en medicinsk motivering

Om man har en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan, åtta timmar om dagen, och är sjukskriven på halvtid ska man enligt huvudregeln arbeta fyra timmar om dagen för att få rätt till halv sjukpenning. Om man vill göra ett avsteg från det, genom att exempelvis arbeta tio timmar om dagen under två dagar i veckan och sedan vara ledig under resten av veckan, ställer Försäkringskassan vissa krav. Man får inte arbeta mer än 20 timmar i veckan, arbetstidsförläggningen ska underlätta rehabiliteringen och det ska finnas en medicinsk motivering till arbetstidsförläggningen.

Är du kund hos oss på HELP hjälper vi dig gärna med att reda ut begreppen!

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.