Integritetspolicy

På HELP Försäkring är vi noga med hur vi hanterar våra försäkringstagares, partners och anställdas integritet. Vi följer strikt de gällande regelverken för dataskydd och du kan vara säker på att du är trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

HELPs policy för integritetskydd har tagits fram för att säkerställa att alla inom organisationen följer gällande dataskyddsregler.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 2016/679) tillämpas från den 25 maj 2018 och medför ett stärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas. Den ersätter Personuppgiftslagen, PuL, och ställer både fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

HELP Försäkring är en filial till HELP Forsikring AS, som är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. HELP Forsikring AS står under tillsyn av Datatilsynet i Norge.

Personuppgifter

Som personuppgift räknas alla uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Typiska personuppgifter är namn, adress och personnummer och även foton på personer.  

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas i princip all hantering och allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Vilka personuppgifter om dig samlar HELP Försäkring in?

När du tecknar en försäkring hos oss lagrar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt personnummer i vårt kundregister. Det gör vi eftersom du har ingått ett avtal med oss och för att vi ska kunna fullgöra de åtaganden vi har med anledning av din försäkring.

När du eller en medförsäkrad kontaktar oss för att få juridisk hjälp lagras ytterligare personuppgifter för att vi ska kunna utföra arbetet med ärendet och tillvarata dina intressen.

Personuppgifterna samlar vi in direkt från dig eller från en tredje part. Det gäller till  exempel vid gruppförsäkringar, där vi får uppgifter från den organisation du är medlem i och som har ett gruppförsäkringsavtal med oss.

Genom så kallade cookies kan vi också hämta in information om hur besökare använder vår hemsida, det kan du läsa mer om här. https://helpforsakring.se/Integritet/Cookiepolicy

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi måste hantera dina uppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla försäkringen och för att vi ska kunna ge dig juridisk hjälp.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:        

 • Ta tillvara dina intressen
 • Ingå och fullgöra avtal om försäkring
 • Följa lagar och regler, bland annat försäkringsrörelselagen
 • Utföra och administrera juridiska uppdrag
 • Göra jävskontroll
 • Ge dig möjlighet att följa ditt ärende eller upprätta digitala avtal via Min Sida

Uppgifterna kan också användas för marknadsanalys, statistik och beräkning av premier. Om en uppgift behandlas i detta syfte sker det på grundval av vårt berättigade syfte att utveckla verksamheten.

HELP behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att kunna uppfylla de åtaganden vi har enligt det avtal vi ingått. Behandling sker dessutom för att vi är skyldigt att göra det enligt lag samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller när vi har berättigat intresse att hantera dina uppgifter.

Personuppgifter som lämnas ut till andra

HELP lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående, förutom i följande fall:

 • När det är nödvändigt att lämna ut dem till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud för att tillvarata dina rättigheter.
 • När det har överenskommits mellan dig och HELP att lämna ut dem
 • När det är nödvändigt att lämna ut dem för att tillvarata dina rättigheter inom ramen för ett visst uppdrag
 • När det är nödvändigt att lämna ut dem för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa myndighetsbeslut eller beslut av domstol
 • När vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar uppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter vi har med anledning av vårt försäkringsavtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enlig lag eller för att bevaka dina eller våra juridiska intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas. Under vissa förutsättningar kan du även begära radering eller begränsning av personuppgifterna, eller invända mot vår behandling. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag, det vill säga information om HELPs användning av personuppgifter som rör dig.

För det fall du anser att vi behandlat dina uppgifter felaktigt kan du vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet – Datatilsynet. https://www.datatilsynet.no/en/

Kontaktuppgifter till HELP

För begäran om registerutdrag:

Personuppgiftsansvarig

HELP Försäkring Filial

Kungsgatan 32

111 35 Stockholm

Växel 08-524 640 00

Dataskyddsombud

HELPs dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att HELP behandlar personuppgifter i enlighet med lag.

Dataskyddsombud för HELP Forsikring är Georg Pedersen, personvern@help.no

 

Uppdaterat 24 maj 2018

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se