Integritetspolicy

HELP Försäkring erbjuder juristtjänster genom försäkringsavtal. För att vi skall kunna utföra vårt syfte är vi beroende av att använda oss av personuppgifter.

Denna integritetsskyddspolicy beskriver hur HELP samlar in och använder personuppgifter. 

HELP är, genom Verkställande direktör, ansvariga för verksamhetens behandling av personuppgifter. HELP har utsett ett dataskyddsombud, kontaktuppgifter framgår längst ner i denna policy.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

HELP behandlar personuppgifter för att administrera kundförhållande, i samband med handläggning av ärenden och i samband med drift av vår verksamhet. Vi samlar in personuppgifter vid

 • Etablering av kundförhållande för juristförsäkring -  individuella försäkringar
 • Etablering av kundförhållande för juristförsäkring - kollektiva försäkringar
 • Etablering av kundförhållanden vid försäkringen JuristBostad
 • Administration av kundförhållande och kundtjänst
 • Ärenderegistrering och ärendehandläggning
 • Rekrytering av personal
 • Kontaktpersoner hos samarbetspartners, leverantörer o dyl
Etablering av kundförhållande för juristförsäkring - individuella försäkringar

HELP erbjuder juristförsäkring till individuella kunder. Juristförsäkringen beställs genom mail eller telefonsamtal till HELPs kundtjänst. För att etablera kundförhållandet kommer HELP behandla kundens kontaktuppgifter och personnummer. Behandlingen grundar sig på fullgörande av försäkringsavtalet med kunden, GDPR art 6(1)(b). Upplysningarna lagras så länge kundförhållandet varar och i fem år efter det att kundförhållandet upphört.

Etablering av kundförhållande för juristförsäkring - kollektiva försäkringar

I de fall du tecknat juristförsäkring hos HELP genom fackförening, organisation eller liknande kommer den aktuella föreningen eller organisationen sända oss personuppgifter om alla medlemmar som omfattas av försäkringen. HELP registrerar kontaktinformation och personnummer för att upprätta kundförhållande avseende varje enskild medlem som skall ha juristförsäkringen. Behandlingen grundar sig på fullgörande av försäkringsavtalet med kunden. GDPR art 6(1)(b). Upplysningarna lagras så länge kundförhållandet varar och i fem år efter det att kundförhållandet upphört.

I de fall du tecknat juristförsäkring hos HELP genom en fackförening kommer HELP också behandla uppgifter om ditt fackföreningsmedlemsskap. Behandlingen av denna personuppgift grundar sig på GDPR art 9 (2)(a). Genom att du tecknar juristförsäkring genom din fackförening samtycker du till att HELP behandlar denna personuppgift.

Etablering av kundförhållanden vid försäkring JuristBostad

HELP erbjuder försäkringen JuristBostad. Försäkringen marknadsförs genom fastighetsmäklare i samband med köp eller försäljning av bostad. Försäkringen tecknas genom HELP och i samband därmed mottager HELP kontaktuppgifter och personnummer från dig. Behandlingen grundar sig på fullgörande av försäkringsavtalet med kunden. GDPR art 6(1)(b). Upplysningarna lagras så länge kundförhållandet varar och i fem år efter det att kundförhållandet upphört.

Administration av kundförhållande och kundtjänst

I samband med administration av ditt kundförhållande och för att erbjuda kundtjänst kommer HELP att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som behandlas är betalningsinformation, eventuell fakturahistorik, ärenden du har registrerat, handlingar i ärenden och uppgifter som du lämnat till oss via kundtjänst. Behandlingen grundar sig på fullgörande av försäkringsavtalet med kunden. GDPR art 6(1)(b). Upplysningarna lagras så länge kundförhållandet varar. Uppgifter som behövs för ärendehantering lagras enligt regler för lagringstider i ärenden.

Kundundersökningar

Som en del av vår kunduppföljning kommer vi att sända meddelande om att genomföra en kundundersökning till våra existerande kunder. Meddelandet om kundundersökning kommer sändas till den e-postadress vi har registrerat på dig och det är frivilligt att genomföra kundundersökningen. De personuppgifter du uppger då kundundersökningen genomförs kommer att anonymiseras efter det att undersökningen genomförts. Det kommer inte att lagras några personuppgifter om dig efter det att undersökningen har gjorts. 

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning i enlighet med GDPR art 6(1)(f). Vi har värderat att vi har ett berättigat intresse att kartlägga vår kundnöjdhet, och upplysningarna anonymiseras. Undersökningen sänds endast till våra existerande kunder i enlighet med marknadsföringslagstiftningen.

Om du inte önskar mottaga kundundersökningar från oss kan du reservera dig mot dessa  genom att använda dig av kontaktinformationen i slutet av denna policy.

Ärenderegistrering och ärendehandläggning

Egna kunder

När du registrerar ett ärende hos oss genom en av dina försäkringar kommer HELP att behandla personuppgifter om dig i samband med ärenderegistrering och handläggning av ärendet. De personuppgifter som behandlas är kontaktinformation, personnummer samt personuppgifter som framgår av handlingar som du eller andra sänder till oss. Behandlingen grundar sig på fullgörande av försäkringsavtalet med kunden, GDPR art 6(1)(b).

I vissa ärenden kan det behandlas särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med GDPR art 9. Det kan röra sig om uppgifter om din hälsa, till exempel i ärenden avseende sjukpenning och sjukersättning. I dessa fall är behandlingen baserad på GDPR art 9(2)(a) – samtycke från dig och GDPR art 9(2)(f) – nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet. Det är nödvändigt att behandla dessa uppgifter om dig för att utföra det juridiska uppdraget å dina vägnar. 

HELP behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för ärendehanteringen. Om vi mottager uppgifter som inte är nödvändiga för ärendehanteringen kommer dessa att tas bort. 

Övriga inblandande

HELP mottager även personuppgifter om personer som inte är våra kunder i samband med ärendehantering. Det kan röra sig om kontaktinformation till motparter, jurister och andra som är involverade i ärenden som vi hanterar, samt andra personuppgifter som framgår av handlingar i ärendet. Behandlingen grundas på HELPs berättigade intresse att ha tillgänglig dokumentation för att driva ett rättslig ärende och för att säkerställa att vår ärendehantering är effektiv och samstämmig med våra interna regler. Behandling grundas på intresseavvägning i enlighet med GDPR art 6 (1) (f).

Lagringstid

Personuppgifter som behandlas vid ärendehantering kommer, som ett minimum, att lagras så länge ärendet pågår. Sedan ärendet avslutats kommer HELP att lagra samtliga dokument och övriga uppgifter i ärenden i 10 år. Denna tid grundas på HELPs berättigade intresse att försvara sig mot eventuella krav som kan riktas mot HELPs handläggning av ärendet. Lagringen grundas på intresseavvägning i enlighet med GDPR art 6(1) (f)

Rekrytering av personal

Om du söker anställning hos HELP kommer HELP behandla personuppgifter om dig i rekryteringsprocessen. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter och övriga upplysningar som du lämnar till oss i din ansökan. Dessutom kommer vi behandla uppgifter i intervjureferat och samtal med referenser. I rekryteringsprocessen grundar sig behandlingen på att den är nödvändig för att ingå ett anställningsavtal med dig – GDPR art 6(1)(b). Om din ansökan innehåller särskilda kategorier av personuppgifter är vår behandlingsgrund GDPR art 9(2)(b).
Efter att rekryteringsprocessen är avslutad kommer HELP lagra uppgifterna i upp till 26 månader. Lagringen är grundad på HELPs legitima behov av att kunna ha dokumentation för att försvara sig mot ett eventuellt krav från en arbetssökande som inte fick anställning, till exempel diskriminering.  Behandlingen grundas på intresseavvägning enligt GDPR art 6 (1) (f).

Kontaktpersoner hos samarbetspartners, leverantörer o dyl

Om du är kontaktperson i en verksamhet som HELP samarbetar med kan HELP komma att behandla din kontaktinformation. Behandlingen grundas på HELPs berättigade intresse att ha kontakuppgifter till personer vid samarbetspartners och liknande för effektiv interaktion. Behandlingen är därför baseras på en intresseavvägning enligt GDPR 6(1)(f). Uppgifterna lagras så länge HELP har samarbete med verksamheten där du arbetar. 

Utlämnande av personuppgifter

HELP lämnar inte ut personuppgifter till tredje part med undantag för följande situationer:

 • När det är nödvändigt att lämna ut dessa till domstolar, myndigheter och motparter
 • När HELP och kunden har kommit överens om att lämna ut uppgifterna
 • När det är nödvändigt för att tillvarata dina intressen i samband med ett konkret ärende gentemot tredje part
 • När det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpiktelse eller för att efterfölja krav från myndigheter och domstol
 • När det har ingåtts avtal med en tjänsteleverantör för att kunna utföra uppdrag å våra vägnar

Vi är ansvariga för skyddet av dina personuppgifter och ställer samma krav på underleverantörer som när vi själva behandlar personuppgifter.

Mottagare utanför EU/EES

I nuläget använder inte HELP några tjänsteleverantörer eller andra mottagare av personuppgifter som är etablerade utanför EU/EES.
I de fall dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer HELP att sörja för att nödvändiga åtgärder vidtas för att dina personuppgifter skall vara säkrade, såsom genom Europakommissionens standardiserade avtalskalusuler, bindande interna regler eller EU-US Privacy Shield.

Dina rättigheter

Du är välkommen att kontakta HELP i frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om HELP behandlar dina personuppgifter har du rätt till information om uppgifterna rörande dig. Du kan även ha rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling i vissa fall. Dina rättigheter kan sammanfattas enligt följande: 

 • Rätt till tillgång: Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och information om vilka uppgifter om dig som behandlas. HELP skall också svara på frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, och tillhandahålla ett så kallat registerutdrag över de behandlingar som genomförs. Detta är inte en absolut rättighet och andra omständigheter kan ligga till grund för en begränsning av rätten till tillgång.
 • Rättelse av personuppgifter: Du kan be HELP att rätta eller komplettera personuppgifter avseende dig om de är felaktiga eller missvisande.
 • Radering av personuppgifter: Under vissa förutsättningar är HELP skyldiga att radera personuppgifter efter begäran av den registrerade.
 • Begränsning av behandling av personuppgifter: Under vissa förutsättningar är HELP skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter efter begäran av den registrerade. I dessa fall kommer de personuppgifter som omfattas behandlas endast avseende vissa begränsade och lagstadgade ändamål.
 • Dataportabilitet: Under vissa förusättningar har den registrerade rätt att få ut de personippgifter som rör honom eller henne i ett strukturerar, allmänt använt och maskinläsbart format. Personen äger rätt att överföra uppgifterna till annan verksamhet utan att HELP förhindrar detta.
 • Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter: I vissa fall har registrerade personer rätt att göra invändningar mot behandling av dennes personuppgifter vilket innebär att HELP är skyldiga att upphöra med behandlingen av dessa personuppgifter.
 • Rätt till klagomål: Vi önskar att du meddelar HELP om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt. Du kan därvid vända dig till vårt dataskyddsombud, kontaktinformation framgår nedan.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Kontaktinformation till tillsynsmyndighet: www.datatilsynet.no

För det fall du vill åberopa dina rättigheter ber vi att du kontaktar oss via kontaktinformationen nedan. 

Krav från registrerade skall besvaras kostnadsfritt och inom trettio (30) dagar från det att vi mottagit tillräcklig information för att behandla ditt krav. Vid behov kan denna period förlängas med två (2) månader, beroende på komplexiteten i din begäran och antalet ärenden. I dessa fall kommer du informeras om förlängningen och orsaken till förseningen.

Kontaktinformation

HELP Försäkring har ett eget dataskyddsombud som bistår med vägledning så att personuppgifter blir behandlade på ett korrekt och lagenligt sätt. Vårt dataskyddsombud är advokat Georg Pedersen som kontaktas på

personvern@help.no

Ta kontakt med oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter:
e-post: personvern@help.no
Tel: 0047-22 99 99 99
Postadress: 
HELP Forsikring / dataskyddsombud
Postboks 1870 Vika
0124 OSLO

 

 

Uppdaterad juni 2019

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se