Kan man straffas två gånger för samma brott?

I Europakonventionen slår man fast att dubbelbestraffning inte är tillåtet. Tanken är att hindra att en person som har förklarats skyldig till ett brott blir straffad flera gånger för samma gärning.

Högsta domstolenDen som inte är nöjd med vare sig tingsrättens eller hovrättens avgörande, kan överklaga till Högsta domstolen, som är den sista instansen. Läs mer meddelade 2013 ett beslut att skattetillägg var en straffrättslig sanktion som uteslöt senare ansvar för skattebrott, om det var samma gärning. Efter det beslutet i avvisade bland annat tingsrätten Den första domstolen i brottmål. Läs meri Helsingborg två åtal om grovt rattfylleri där de åtalade först fått sitt körkort indraget.

2014 avgjorde HovrättenDen som inte är nöjd med tingsrättens avgörande kan i de flesta fall överklaga till hovrätten. Läs mer för Västra Sverige med anledning av att en tilltalad hade överklagat en dom med yrkande om att åtalet för rattfylleri skulle avvisas på grund av förbud mot dubbelbestraffning. Den tilltalade hade innan åtalet interimistisktBeslut som gäller tills vidare. Läs mer fått sitt körkort indraget och viss spärrtid utsatt.

Hovrätten kom fram till att den brottmålsprocess som påbörjades efter att beslutet om körkortsåterkallelse hade inletts, inte utgjorde ett nytt straffrättsligt förfarande utan att den hade samband med själva körkortsåterkallelsen. Detta betyder att hovrätten inte anser att ett beslut om körkortsåterkallelse och ett åtal om rattfylleri står i konflikt med förbudet mot dubbelbestraffning.

Rättsläget är därför oklart om ett förfarande med indraget körkort i Sverige är ett sådant straff som syftar på i Europakonventionens mening. Regeringsrätten har i ett fall från år 2000 ansett att indraget körkort på grund av brott är ett straff som avses i Europakonventionen. Regeringsrätten godtog i detta fall återkallelse av körkort med anledning av grovt rattfylleri då man ansåg att förfarandet upprätthöll de rättssäkerhetsaspekter som kunde krävas.

Sammantaget betyder detta att en dom för rattfylleri och körkortsåterkallelse inte utgör dubbelbestraffning enligt rättsläget idag. Detta kan dock komma att förändras.

Paavo Fagerlund

Senior jurist & processchef

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se