Arvskifte med komplikationer

När vår kunds maka avled väntade dödsbodelägarna med att skifta dödsboet eftersom hon hade haft ett antal aktier. Fem år senare ville dödsboet skifta boet.

Mannen vände sig till sin HELP-jurist. Arvsskiftet komplicerades av att det fanns ett testamente som avvek från arvsreglerna och ett skuldebrevSkriftlig utfästelse att betala en penningsumma, eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. Läs mer där vår kund hade en fordran gentemot sin avlidna maka.

DödsbodelägarnaDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer ville dessutom behålla och dela aktierna emellan sig, samtidigt som man måste ta hänsyn till den fordran som maken hade. Juristen hjälpte till med en arvskifteshandling som dödsbodelägarna kunde ta med sig till banken för att skifta tillgångarna.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se