God man och förvaltare – vad, hur och när?

Inte allt för sällan ställs man inför situationen då en anhörig inte längre kan betala sina räkningar eller fatta egna beslut. Då kan personen, även kallad huvudmannen, behöva en god manEn god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap. Läs mer eller förvaltare.

Frågorna som ofta uppkommer då är – vad betyder egentligen god man eller förvaltare? Vilket ansvar har man då? Vem kan bli det och får man köpa och sälja egendom för personens räkning?

Den största skillnaden mellan att vara god man och förvaltare är att en god man utför uppgifter för huvudmannens räkning, medan en förvaltare tar över huvudmannens rättshandlingsförmåga. Enkelt förklarat får huvudmannen fortfarande själv agera även om personen har en god man, men finns det en förvaltare krävs förvaltarens samtycke för att huvudmannen själv ska få rättshandla.

Både god man och förvaltare utses av tingsrätten efter ansökan av antingen huvudmannen, någon nära anhörig eller av överförmyndaren i aktuell kommun. En nära anhörig kan också ansöka om att bli god man eller förvaltare.  Vid ansökan om god man krävs samtycke från den ansökan gäller, om personen inte är för sjuk för att kunna göra det. Det är tingsrätten som beslutar kring ärendet och gör det efter att ha tagit del av läkarintyg, sociala utredningar och så vidare.

Vad ingår då i en god man eller förvaltares uppdrag?

  • Bevaka huvudmannens rätt: Se till att huvudmannen får den hjälp och det stöd hen har rätt till gentemot exempelvis olika myndigheter.
  • Förvalta egendom: Sköta om sin huvudmans ekonomi, exempelvis betala räkningar.
  • Sörja för person: Se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och ett bra boende samt att hen får det stöd som denne kan ha blivit beviljad.

En god man eller förvaltare får inte agera helt fritt, utan bevakas av kommunens överförmyndareEn förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter. Läs mer. Dessutom finns det regler i Handelsbalken gällande förhållanden som dessa, så kallade sysslomannaskap, där sysslomannenPerson som, på muntligt uppdrag eller genom fullmakt, åtar sig att genomföra ekonomiska angelägenheter för någon annan. Läs mer har en viss lojalitets-, vårdnads- och omsorgsplikt gentemot huvudmannen. Följs inte plikterna kan sysslomannen bli skadeståndsskyldig.

Det uppkommer ofta frågor kring köp och försäljning av egendom i huvudmannens namn. Då är det nämligen så att om man är god man eller förvaltare krävs alltid samtycke från överförmyndaren i aktuell kommun. Det är också viktigt att känna till att en god man eller förvaltare aldrig får ge bort egendom för huvudmannens räkning.

Vill du avsluta uppdraget? Om godmanskapet eller förvaltarskapet inte längre behövs, behöver ändra omfattning eller om du helt enkelt bara vill avsluta ditt kan du vända dit till tingsrätten.Den första domstolen i brottmål. Läs mer

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se