Rätt vid arvstvist

Det uppstod bråk om arvet när vår kunds mamma gick bort. En av de andra dödsbodelägarna menade bland annat att vår kund hade fått stora gåvor av mamman. Vår kund kopplade in sin HELP-jurist.

Den andre dödsbodelägarenDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer krävde också att vår kund skulle redogöra för alla utgifter som deras mamma hade haft under sina sista levnadsår. Vidare ville han inte att vår kund skulle ha rätt att överta mammans hus, där han hade växt upp. Arvstvisten var så pass infekterad att HELP-juristen fick närvara som medlare vid tre möten mellan dödsbodelägarna. Eftersom det inte gick att komma överens ansöktes om en boutredningsmanFysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen. Läs mer. Sedan denne gått igenom ärendet lyckades dödsbodelägarna slutligen nå en överenskommelse.

Det blev konstaterat att vår kund inte hade mottagit några gåvor och han behövde heller inte redogöra för sin mammas utlägg. Arvet fördelades rättvist och vår kund fick överta sin mammas hus.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se