Sköter du dina föräldrars ekonomi?

31 juli 2018

Vi är många som hjälper våra föräldrar med deras ekonomi när de börjar bli lite äldre. Om du är en av dem som hjälper till - vet du vad du ska tänka på för att inte råka ut för negativa konsekvenser? Här får du veta vilka fällor du ska undvika när du sköter en nära anhörigs ekonomi!

Den som är äldre kan behöva hjälp med sina ekonomiska bestyr, det är inget ovanligt och ofta finns det en vänlig son, en hjälpsam dotter eller en annan släkting som kan assistera. Vad många inte känner till är dock att ett sådant uppdrag sällan är fritt från ansvar. Även om man inte formellt har tagit på sig att vara god manEn god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap. Läs mer eller förvaltare under överförmyndarensEn förtroendevald person som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares uppgifter. Läs mer kontroll kan agerandet ändå föra med sig ansvar, särskilt om det visar sig att det finns transaktioner i ett kommande dödsboEn avlidens tillgångar och skulder, även rättigheter och skyldigheter. Dödsboet ska förvaltas för sig, det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi. Läs mer som är svåra att förklara eller reda ut.

Vad händer vid en framtida boutredning?

Många arvstvister börjar just såhär. Ett syskon har hanterat föräldrarnas ekonomi, föräldrarna går bort, boet ska redas ut och då visar det sig att det finns uttag och transaktioner som saknar förklaring eller kvitto. Ofta beror ju detta bara på att syskonet inte har redovisat kvitton till föräldrarna, en administrativ detalj som kanske inte verkade så viktig. Men om det saknas en godtagbar redogörelse för hur föräldrarnas tillgångar har minskat kan det betyda att personen själv är ansvarig för att föra tillbaka pengarna till förälderns dödsbo, om övriga syskon väljer att ta strid.

Att vara "syssloman"

Om du agerar på dina föräldrars uppdrag betyder det i många fall att du i lagens mening är en så kallad sysslomanPerson som, på muntligt uppdrag eller genom fullmakt, åtar sig att genomföra ekonomiska angelägenheter för någon annan. Läs mer, det vill säga en person som åtar sig att genomföra ekonomiska angelägenheter för någon annan. Uppdraget kan vara både muntligt eller via en fullmakt.Förklaring från en fullmaktsgivare att en person som representerar honom, fullmaktshavaren, med bindande verkan får handla på visst sätt gentemot tredje man. Läs mer Ett sysslomannaskap skiljer sig från att vara god man vilket är ett vanligare begrepp som fler känner till. En god man utses av tingsrättenDen första domstolen i brottmål. Läs mer och beslutet i sig baserar sig på att en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sysslomannaskap, däremot, uppkommer utan tingsrättens inblandning eller oaktat huvudmannens fysiska eller psykiska status.

Som syssloman är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till din huvudman, t ex din förälder. Om du inte kan visa med kvitto att du har köpt något på din huvudmans uppdrag antas det att du har köpt det för din egen del. I ett kommande dödsbo, där kontoutdrag från en längre period tillbaka granskas, kan det här bli stora summor som då kommer att betraktas som förskott på arvOm en förälder under sin livstid skänker en gåva till sitt barn, ses den gåvan enligt huvudregeln som ett förskott på arv. Läs mer. Du kan alltså hamna i en svår situation, trots att din avsikt bara har varit att hjälpa till.

Vårt bästa råd!

Det är mycket viktigt att du alltid behåller kvitton och redovisar vad du köpt åt din huvudman. Ett gott råd är att därför att du ser till att dokumentera vad du hjälpt till med och om det finns kvitton – spara dem för att undvika tråkigheter i efterhand.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se