Här kan du läsa om varför man ska bodela vid skilsmässa eller separation!

30 mars 2016

När man skiljer sig eller separerar har man ofta frågor om bodelning. Hur gör man? Måste man ha en jurist? Läs mer om när, hur och varför ni ska bodela om ni går skilda vägar.

Bodelning mellan makar

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela Fördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs meroch sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtalSkriftlig handling över bodelning. Läs mer. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskildEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Vad händer om man inte bodelar?

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarterInskrivning av fastighetsförvärv. Ansökan om lagfart görs vid en inskrivningsmyndighet och inskrivningen görs i ett inskrivningsregister. Läs mer och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Bodelning mellan sambor

För samborPerson som lever tillsammans med en annan person, av samma eller annat kön, under äktenskapsliknande förhållanden. Läs mer ser lagstiftningen lite annorlunda ut. När man separerar från sin sambo måste man bara bodelaFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer om någon av samborna begär det. Dessutom har man bara ett år från separationen på sig att begära en bodelning. Om mer än ett år har gått förlorar man rätten att begära bodelning. För sambor är det enbart bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk, så kallad samboegendomBostad och bohag som har införskaffats för gemensam användning i ett samboförhållande.  Läs mer, som kan bodelas.

Det finns också situationer då två personer som varit gifta eller sambo står tillsammans på en fastighet, men aldrig bodelar. Det innebär att man blir samägare till den egendom som skulle ha bodelats. Vid samägandeNär flera personer äger något tillsammans, till exempel en båt, en bil, en häst eller en fastighet. Läs mer tillämpas en särskild lagstiftning som reglerar hur exempelvis en försäljning får gå till.

Med andra ord - det är viktigt att bodela efter en separation.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se