Matte och husse separerar. Vem får hunden?

22 juni 2017

Många husdjur ses som familjemedlemmar även om de i lagens mening är lös egendom. Det som avgör vem som får Fido vid en separation är vem som äger honom. När sambor separerar är husdjur inte del av den egendom som enligt sambolagenPerson som lever tillsammans med en annan person, av samma eller annat kön, under äktenskapsliknande förhållanden. Läs mer ska delas. Hunden, katten eller sköldpaddan kommer därför att få följa med den som är dess faktiska ägare – utan att den andre parten behöver kompenseras.

Om samborna äger djuret tillsammans blir det lite mer komplicerat. De fortsätter då att äga djuret tillsammans och med samäganderättNär flera personer äger något tillsammans, till exempel en båt, en bil, en häst eller en fastighet. Läs mer, om de inte lyckas lösa ägandet på frivillig väg. Som samägare måste de vara överens om i princip allt som rör djuret. Om de inte lyckas enas om vad de ska göra med djuret kan det med stöd av samäganderättslagens regler sättas under god mansEn god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap. Läs mer förvaltning eller utbjudas på offentlig auktion (där även de som är stridande får försöka ropa hem djuret).

Så blir ditt husdjur "lös egendom"

När två som är gifta separerar ingår husdjur som huvudregel i den egendom som ska delas mellan makarna, om inte annat har bestämts genom äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer, i gåvobrevÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer eller i testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer. Är den ene maken ensam ägare till djuret har denne rätt att få det på sin lott i bodelningenFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer. Den andre maken kompenseras då istället med egendom eller pengar. Då "begagnade" djur ofta har ett lågt marknadsvärde kan kompensationen lätt kännas som en klen tröst.

Om båda makarna äger djuret tillsammans kan det istället bli en bodelningsförrättareJurist som utses av tingsrätt för att göra bodelning mellan två makar eller sambor. Läs mer, eller i förlängningen en domstol, som får sista ordet och avgör vem som får djuret.

För att visa att man äger ett djur, ensam eller tillsammans med sin tidigare respektive, är det viktigt att kunna bevisa att man köpt djuret, varit med och betalat det eller att man fått djuret, eller ett delägarskap i det, som gåva. 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se