Säkra en trygg framtid i samboskapet

Det finns en risk med att bo ihop utan att vara gift - att många tror att sambolagen ger sambor samma skydd som att vara gift. Den missuppfattningen kan leda till tråkiga konsekvenser, särskilt vid separation eller dödsfall.

Att vara samboPerson som lever tillsammans med en annan person, av samma eller annat kön, under äktenskapsliknande förhållanden. Läs mer påminner mycket om att vara gift, men det rättsliga skyddet skiljer sig åt på flera punkter. Sambor har inte lika långtgående skydd som äkta makar, men genom att skriva testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer och samboavtalGenom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som ska ingå i en eventuell bodelning. Läs mer går det att undvika många fallgropar.

De största skillnaderna mot att vara gift

Sambor...

  • ärver inte varandra
  • har rätt att begära bodelning enbart av gemensam bostad och bohag som har införskaffats under eller inför samboförhållandet
  • är inte underhållsskyldiga mot varandra
  • är inte självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar

När räknas man som sambo?

Till skillnad från ett äktenskap uppstår ett samboförhållande inte vid en viss given tidpunkt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett samboförhållande föreligger eller inte. Till skillnad från ett äktenskap/partnerskap registreras inte samlevnaden någonstans och den uppstår kanske gradvis. Sambolagen stadgar dock att "sambor är två personer, av samma eller av olika kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll".

Sammanboendet ska alltså ha en viss varaktighet eller i varje fall vara tänkt att ha det. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser anses normalt inte vara samboförhållanden. Bor ett par ihop och har gemensamma barn utgår man normalt från att ett samboförhållande föreligger. Gemensam folkbokföringsadress tyder också på gemensam bostad. Om någon av parterna skulle vara folkbokförd på en annan adress än där paret bor krävs dock att en helhetsbedömning av deras förhållande visar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll.

När ett samboförhållande upphör

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider.

Bodelning

Sambolagen reglerar endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Pengar på banken, bilar, båtar eller fritidshus omfattas alltså inte av sambolagens regler. Det räcker med att en av samborna begär att bodelningFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer ska ske. I bodelningen ska bostad och bohag som har skaffats för gemensamt bruk delas. Det gäller oavsett hur mycket var och en har betalat. Ena parten kan alltså ha betalat hela bostaden men får i bodelningen endast hälften.

Samboavtal

Vill ni inte att sambolagens regler för den gemensamt inskaffade bostaden och bohaget ska gälla, kan ni avtala bort sambolagens regler som gäller bodelning. SamboavtalGenom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som ska ingå i en eventuell bodelning. Läs mer är ett skriftligt avtal mellan sambor om vad som ska gälla vid en eventuell bodelning. Den som har köpt egendomen får, om det finns ett samboavtal, behålla den vid en separation.

Testamente - eftersom sambor inte ärver varandra

Förhoppningsvis får vi leva ett långt och lyckligt liv men det skadar inte att planera för hur man vill att kvarlåtenskapen ska fördelas när man går bort. Sambor ärver inte varandra. Den avlidne sambons barn ärver hela kvarlåtenskapen direkt. Det gäller oavsett om ni har gemensamma barn eller om barnen är från ett tidigare förhållandeArvlåtarens bröstarvinge med någon annan än den efterlevande maken.  Läs mer.  Om den avlidne inte efterlämnar några bröstarvingarNärmaste arvingen till arvlåtaren och dennes avkomling. Läs mer ärver dennes föräldrar eller syskon. För att skydda den efterlevande kan ni upprätta ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt att erhålla sin laglott vilken är hälften av arvet. Resterande del kan ni förfoga över som ni själva vill.

Försäkringar

Kontrollera att ni är förmånstagare till varandras försäkringar. Glöm inte tjänstegrupplivförsäkringarna som ni har via arbetet, kontakta försäkringsbolagen och tala om hur ni vill ha det. Om ni är förmånstagare till varandras försäkringar så glöm inte heller att meddela försäkringsbolaget om samboförhållandet skulle upphöra. Annars kan det sluta med att försäkringsbeloppet tillfaller exet, och det är väl sällan tanken.

Sara Bandert Malmberg

Senior jurist och avdelningschef

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se