Nya regler hos ARN ska gynna konsumenter vid tvister med företag

21 januari 2016

2016 trädde nya bestämmelser i kraft som reglerar processen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN)Statlig myndighet med uppgift att pröva konsumenttvister, det vill säga tvister mellan konsumenter och företag, vid köp av varor och tjänster. Läs mer. Förhoppningen är att ändringarna leder till effektivare och snabbare handläggning och i förlängningen ett bättre skydd för dig som konsument.

Några av de viktigaste förändringarna:

  • Värdegränsen beträffande bland annat elektronikvaror sänktes från 1 000 kr till 500 kr.
  • Tidsfristen inom vilken du som konsument får göra en anmälan hos ARN förlängdes från sex månader till 12 månader.
  • Handläggningstiden hos ARN ska förkortas: Enligt de nya bestämmelserna ska ett ärende avgöras inom 90 dagar från det att samtliga handlingar i ärendet har inkommit till ARN.
  • Slutligen ska ARN verka för att parterna träffar en förlikning vilket kan tänkas leda till en ökad benägenhet hos företagen att följa ARNs rekommendationer.

En annan intressant förändring var att regelverket möjliggör för branschspecifika tvistelösningsorgan att hantera konsumenttvister istället för ARN. Som exempel inrättade Advokatsamfundet ett särskilt organ för tvister beträffande advokatarvoden.

Det finns många fördelar med denna typ av självreglering. Den viktigaste är möjligtvis att branscherna, genom att på frivillig basis inrätta domstolsliknande organ, signalerar att de tar konsumenternas rättigheter på allvar.

Sammantaget handlar det alltså om förändringar som både stärker skyddet för dig som konsument och bidrar till en effektivare handläggning hos ARN.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se