Hoppa till innehåll
Min Sida

Är pengarna enskild egendom?

Om du ärver ett hus som enskild egendom ingår det inte i en eventuell bodelning.

Men vad gäller om du sätter in ärvda pengar på ett konto som du delar med din respektive? Hur vet ni då vad som kommer från arvet? När ni tar ut pengar från kontot, är det då dina ärvda pengar eller de ni själva har satt in?

Enskild egendom

Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid göras när en make eller maka dör eller vid en skilsmässa. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den heller inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

Sammanblandning med annan egendom

Om du ärver enligt testamente står det ofta i testamentet att det du ärver ska vara din enskilda egendom. Det är också vanligt att makar skriver i äktenskapsförord att viss egendom ska vara enskild. När den enskilda egendomen utgörs av t ex en fastighet eller en bil är det ofta lätt att även flera år senare peka ut den egendomen som enskild. Men när den består av en summa pengar kan det vara svårare. Ytterst kan det leda till att ditt arv efter mormor, eller ditt långsiktiga sparande, måste delas med din make om ni separerar. Eller med din makes arvingar vid ett dödsfall. 

Högsta domstolen har i ett mål (NJA 1992 s. 773) uttalat att pengar kan vara en makes enskilda egendom även när de finns på ett konto där det finns andra pengar. För att pengarna ska fortsätta vara enskilda efter att man satt in dem krävs dock att man genom bokföring eller motsvarande även framöver kan särskilja dem från andra pengar. Om bokföring eller "motsvarande" saknas ska hela summan på kontot delas vid bodelning. Att egendomen tidigare varit enskild egendom spelar då inte längre någon roll.

Vad du bör göra

Om du vill att en penningsumma ska vara enskild är det viktigt att du, eller dina arvingar, behandlar den rätt. Du gör klokt i att hålla penningsummor som ska vara enskild egendom separerade från din övriga ekonomi.

Är du sambo behöver du inte bekymra dig över att pengar inte är enskild egendom, eftersom pengar inte ingår i en bodelning mellan sambor. Du bör dock säkerställa att det går att avgöra vad som är din egendom och vad du äger gemensamt med din sambo.

Juridisk ordbok