Hoppa till innehåll
Min Sida

Vårdnadsprocesser- Regeringen föreslår lagändringar

De senaste åren har vårdnadstvisterna ökat kraftigt i Sverige. Detta gör att Regeringen nu har lämnat förslag till ändringar för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocesser, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge behöver därför få information om den hjälp och stöd som finns att få för att hitta lösningar i frågor som rör deras barn. Regeringen föreslår därför att föräldrar, som huvudregel, ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de vänder sig till domstol i vårdnad, boende eller umgängestvister.  

För att stärka barnets ställning föreslår regeringen också ändringar i föräldrabalken som innebär att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge, att barnets rätt till information och att komma till tals i förfarandet ska lyftas fram och tydliggöras och att fler yngre barn ska ges möjlighet att delta i förfarandet samt att socialnämnden i ett förfarande om vårdnad, boende och umgänge ska få höra barn utan vårdnadshavarens samtycke och att vårdnadshavaren är närvarande.

Det föreslås även att domstolen i fortsättningen ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar när det gäller om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Domstolen ska även få besluta om gemensam vårdnad om föräldrarna motsätter sig detta om det är bäst för barnet.

För att snabba på utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge föreslås en lagstadgad tidsgräns på fyra månader. Nya kompetenskrav för medlare och ett stärkt sekretesskydd för uppgifter som lämnas till en medlare ska skapa förutsättningar för fler lyckade medlingsuppdrag och därmed flera samförståndslösningar.

För barn som riskerar att fara illa finns behov av ökat skydd varvid socialnämnden ska i flera fall kunna hämta in sekretesskyddade uppgifter från en annan socialnämnd. Regeringen föreslår även nya regler om behörig domstol för bl a mål om vårdnad, boende och umgänge när barn eller förälder har skyddade personuppgifter. Det föreslås också att en domstol i vissa situationer ska kunna flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.

Regeringen föreslår även att domstolen i verkställighetsärenden i fler fall ska kunna besluta att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad, om det krävs för att uppnå en rimlig fördelning.

Lagen om informationssamtal föreslås träda i kraft från 1 januari 2022 medan kravet på att ha deltagit i ett samtal för att få framställa ett tvistigt yrkande föreslås träda ikraft den 1 mars 2022. Lagändringarna i övrigt föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Juridisk ordbok