Hoppa till innehåll
Min sida

När kan jag kräva att företaget avhjälper felet?

Om du som konsument köper en tjänst av ett företag och det företaget gör något fel har du rätt att kräva att de avhjälper felet. Å andra sidan kan också företaget kräva att få avhjälpa felet. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Inom all avtalsrätt, även konsumenträtten, är utgångspunkten att avtal ska hållas. Det innebär att den som har beställt en tjänst ska betala det avtalade priset enligt de villkor som anges i avtalet, och den som ska leverera tjänsten ska leverera den i enlighet med vad som fastställts i avtalet. Ändå händer det inte sällan att något går fel.

Kanske levereras tjänsten för sent eller i felaktigt skick, eller också levereras den inte över huvud taget. Oavsett situation handlar det om ett avtalsbrott från avtalspartens sida vilket, i vart fall om det rör sig om ett avtal mellan en konsument och ett företag, innebär att konsumenten kan påkalla vissa lagstadgade påföljder. Dessa påföljder, varav avhjälpande av fel utgör en, syftar till att få företaget att utan dröjsmål vidta rättelse för att avtalet mellan parterna ska få fullt och korrekt genomslag.

Avhjälpande vid fel i tjänst

Om fel i tjänst föreligger har du som konsument rätt att påkalla avhjälpande. Detta förutsätter dock att:

Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan du framställa ditt anspråk mot företaget som då har en skyldighet att avhjälpa felet. Enligt Konsumenttjänstlagen (KtjL) ska företaget då inom skälig tid vidta åtgärder. Avhjälpandet ska dessutom ske utan kostnad eller annan olägenhet för dig som konsument. Detta innebär exempelvis att om en ominstallation kräver ytterligare material ska denna kostnad inte belastas dig utan snarare företaget som har utfört ett felaktigt arbete.

Företagets rätt att avhjälpa fel

Samtidigt framgår det av lagtexten att företaget, trots att du inte har begärt det, har en rätt att avhjälpa felet. Detta eftersom det oftast är billigare för företaget att i egen regi avhjälpa felet än att betala för att ett annat företag ska göra det. Denna rätt är emellertid inte ovillkorlig. Enligt KtjL ska företaget utan uppskov erbjuda sig att avhjälpa felet. Företaget får således inte vara i dröjsmål med avhjälpandet så snart det står klart att ett fel i tjänst föreligger som företaget svarar för.

Rätten att avhjälpa fel i tjänst är även villkorad av att du som konsument inte har särskilda skäl för att avvisa ett sådant erbjudande från företaget. Det kan förefalla något egendomligt att du som konsument över huvud taget skulle ha ett intresse av att hindra företaget från att vidta rättelse, men faktum är att det i vissa situationer kan vara befogat att avvisa ett sådant erbjudande. Frågan är då vad som avses med särskilda skäl?

Skäl för konsumenten att neka avhjälpande

I ett mål från Högsta domstolen (HD) anförde HD att med särskilda skäl avses situationer där avhjälpandet medför betydande besvär eller olägenhet för konsumenten, eller att företaget har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, eller att företaget uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen, så att denne med all rätt kan göra gällande att han eller hon inte har något förtroende för företaget eller dess kompetens. 

Det handlar alltså om förhållandevis uppenbara fall av misskötsel från företagets sida vilket kan sägas avspegla idén om att avtalet ska hållas och att lagstiftaren så långt rimligt velat främja en lösning där parternas avtal får fullt och korrekt genomslag.

Som enskild konsument kan det ibland vara svårt att få överblick av rättsläget när en besvärlig situation uppstår.

Är du kund hos HELP och har några funderingar – i förebyggande syfte eller beträffande en konkret situation - tveka inte att kontakta oss på HELP Försäkring så hjälper vi dig!

Juridisk ordbok