Hoppa till innehåll
Min Sida

Nu gäller ångerrätt även vid gatuförsäljning

År 2014 infördes förändringar i distans- och hemförsäljningslagen och lagen bytte namn till "lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Förändringarna medförde en rad förbättringar för konsumenterna. Lagförändringarna hade sin grund i EU-direktivet om konsumenträttigheter. Här är de viktigaste förändringarna.

Ångerrätt vid gatuförsäljning

Lagens tillämpningsområde utökades så att den även omfattar gatuförsäljning. Det betyder att konsumenter som bland annat ingår avtal på gator, torg och badstränder kan ångra sina köp. Det krävs dock att det totala priset på köpet uppgår till 400 kronor eller mer. 

Ångerfrist gäller vid ingått avtal vid köp av tjänst

Om du köper en tjänst så börjar ångerfristen på 14 dagar löpa redan när konsumenten får den första informationen om ångerrätten, istället för som i de gamla reglerna vid efterköpsinformationen. Om du däremot köper en vara så börjar ångerfristen löpa från när du fått varan i din besittning och korrekt information om ångerrätten. Om du till exempel köper ett abonnemang via telefon börjar ångerfristen löpa redan när avtalet ingås och du får information under telefonsamtalet. Om du köper en bok börjar ångerfristen när du hämtat ut paketet med boken. 

Ångerrätt vid använd vara

En konsument har rätt att undersöka en vara. Från 2014 kan du ångra ett köp även om du har hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt. Om du ångrar dig har näringsidkaren då rätt att få ersättning för en varas värdeminskning – vilket innebär att du får tillbaka mindre pengar än vad du ursprungligen betalade för varan. Det förutsätter att säljaren informerat dig om värdeminskningsavdraget i ångerrättsinformationen. 

Det infördes även två nya standardblanketter för hantering av ångerrätten. Den ena blanketten används för information om ångerrätten och den andra är en ångerblankett som används när en konsument vill ångra sig.

Otydligheter kan skapa problem

Konsumentverket välkomnade stora delar av ändringarna i lagen, men ser också en risk för tolkningsproblem. Det gäller bland annat vad som ska räknas som affärslokal och vad som inte ska göra det, vilket inte är tydligt formulerat. Det kan medföra att tvister uppstår mellan konsumenter och näringsidkare om vad som är affärslokal.

Juridisk ordbok