Hoppa till innehåll
Min sida

Integritetsmeddelande

Information om hur HELP behandlar dina personuppgifter

Ladda ned som pdf här

HELP bedriver försäkringsverksamhet som i stor utsträckning är reglerad i lag och vi står under Finansinspektionens tillsyn. När vi tillhandahåller försäkringar behöver vi behandla personuppgifter. Detta integritetsmeddelande syftar till att förklara hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Vi på HELP värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Informationen gäller för dig som är kund hos oss eller berörs av våra försäkringar, besöker våra digitala kanaler eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, till exempel via vår kundservice. Det är viktigt att du läser och förstår detta integritetsmeddelande innan du använder våra tjänster. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som du finner nedan.

Översikt över vår information till dig:

  1. Personuppgiftsansvariga, dataskyddsombud m.m.
  2. Varför behandlar vi dina personuppgifter, vilken rättslig grund stödjer vi oss på och vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
  3. Inhämtning av personuppgifter
  4. Utlämnande av personuppgifter
  5. Lagringstider
  6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  7. Dina rättigheter
  8. Rätt att inge klagomål
  9. Ändringar i detta integritetsmeddelande
  10. Kontaktinformation

 

1. Personuppgiftsansvariga, dataskyddsombud m.m.

HELP erbjuder juristtjänster genom försäkringsavtal. För att uppfylla våra åtaganden behandlar vi personuppgifter.

HELP är ett varumärke. När vi använder namnet i detta integritetsmeddelande, avses följande företag.

 

HELP bedriver försäkringsverksamhet som i stor utsträckning är reglerad i lag och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi tillhandahåller juristförsäkringar, rättsskyddsförsäkringar, till privatpersoner och företag. Försäkringarna avser både skadereglering, rådgivning och rättsskydd. Det som skiljer oss från övriga är att vi ger juridisk hjälp genom våra egna anställda jurister. Våra kunder betalar inte någon timdebitering, bara försäkringspremien, när de får juridisk hjälp. Vi tillhandahåller rådgivning, digitala avtal, bistår i förhandlingar, hanterar tvister och domstolsprocesser. HELP Försäkring Filial är en filial till norska HELP Forsikring AS som är ett helägt dotterbolag till tyska försäkringskoncernen ARAG SE.

ARAG Digital Services Filial bedriver inte försäkringsverksamhet. ARAG tillhandahåller juridiska tjänster, skadereglering och digitala juristtjänster, till privatpersoner och företag. ARAG tillhandahåller främst digitala avtal och tjänster som distribueras genom avtal med samarbetspartners. ARAG Digital Services Filial är en filial till norska ARAG Digital Services AS, som är ett helägt dotterbolag till tyska försäkringskoncernen ARAG SE.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det företag som du har avtal med eller som annars ansvarar för den försäkring som gäller för dig. Uppgift om detta hittar du i ditt försäkringsbesked. Om du inte har en försäkring hos HELP eller ARAG är det företag som du har kontakt med ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

HELP och ARAG är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina adress- och kontaktuppgifter, och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det är till HELP du vänder dig om du vill kontakta personuppgiftsansvariga. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i detta integritetsmeddelande.

 

Varför gör HELP och ARAG detta gemensamt?

 

HELP och ARAG har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsombudet längst ned i detta integritetsmeddelande.

 

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter, vilken rättslig grund stödjer vi oss på och vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Även om du inte har ingått ett avtal med oss direkt kan du vara registrerad hos HELP. Detta kan vara fallet om du har kontaktat oss, omfattas av en försäkring tecknad av till exempel ditt fackförbund eller genom en av våra samarbetspartner i vars produkt våra försäkringar ingår, om du är förmånstagare, motpart, eller om du är en kontaktperson för ett företag som är försäkrat hos oss.

Vi värdesätter integriteten kring dina personuppgifter och följer stränga etiska riktlinjer i vår hantering. Dessutom har vi lagstadgade förpliktelser att hålla viss information hemlig.

 

2.1 Försäljning och rådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge rådgivning om, och sälja, försäkringar och relaterade tjänster. Sådan rådgivning och försäljning inkluderar att ta fram avtal och offerter och hålla rådgivande samtal med dig angående försäkringar.

 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att ta fram avtal och offerter, samt för sådana rådgivningssamtal där du har kontaktat oss i syfte att teckna en eller flera försäkringar, är att behandlingen är nödvändig för att ingå och fullgöra avtal. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för rådgivningssamtal när vi kontaktar dig är vårt berättigade intresse av att erbjuda dig våra försäkringar och relaterade tjänster.

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål är:

 

Ibland måste vi dessutom behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom medlemskap i en fackförening, om du genom ditt fackförbund har erbjudits möjlighet att teckna försäkring hos oss. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att fastställa, eller göra gällande ditt rättsliga anspråk att teckna försäkring hos oss.

Om du inte lämnar personuppgifterna kan du inte teckna försäkring hos oss.

 

2.2 Ingå, administrera och fullgöra avtal

Vid din försäkringsansökan behandlar vi dina uppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är att ingå och fullgöra avtal. Om du inte lämnar personuppgifterna kan du inte teckna försäkring hos oss.

 

Om vi har ett gruppförsäkringsavtal med en organisation, är vi enligt lag skyldiga att informera och ge dem som är medlemmar i organisationen möjlighet att teckna försäkringen. Vi behandlar därför dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse. Om du tecknar ett försäkringsavtal med oss måste vi kunna ge dig relevant försäkringsinformation, erbjudanden om försäkringsförnyelse och annan nödvändig information om ditt försäkringspaket. Vi kan också ge rådgivning eller, på din begäran, ändra försäkringsomfånget. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är att fullgöra avtal.

 

De kategorier av personuppgifter vi behandlar för ovanstående ändamål är:

 

Ibland måste vi dessutom behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom medlemskap i en fackförening, om du genom ditt fackförbund har erbjudits möjlighet att teckna försäkring hos oss. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att fastställa, eller göra gällande ditt rättsliga anspråk att teckna försäkring hos oss.

 

2.3 Reglera försäkringsfall, ärenderegistrering och ärendehantering

Vid försäkringsfall behöver vi behandla dina och/eller den medförsäkrades personuppgifter för att hantera försäkringsärenden, skadereglera och administrera ersättningar enligt försäkringsavtalet. Beroende på försäkringstyp och skadans natur kan det vara nödvändigt att inhämta ytterligare information från dig eller den medförsäkrade. Allt detta görs för att avgöra om ditt och/eller den medförsäkrades skadeanspråk överensstämmer med villkoren i ditt försäkringsavtal och för att kunna skadereglera. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är fullgörande av avtal. För det fall behandling avser medförsäkrads anspråk är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av att hantera den medförsäkrades anspråk. 

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål är:

 

Om du och/eller den medförsäkrade inte lämnar de personuppgifter vi behöver kan vår möjlighet att bistå dig och/eller den medförsäkrade med ärendet vara begränsat. För att hantera försäkringsärenden, driva rättsliga ärenden, skadereglera och administrera ersättningar enligt försäkringsavtalet kan vi också behöva granska uppgifter om dem som påverkats, de som orsakat skadan, vittnen och andra involverade, samt omständigheterna kring skadehändelsen.

 

Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är ditt och/eller den medförsäkrades berättigade intressen av att försäkringsärenden hanteras, att rättsliga ärenden drivs, att skadereglering sker och att få ersättning enligt försäkringsavtalet.

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 

Vid särskilda tillfällen kan vi hantera känsliga personuppgifter, som t.ex. hälsoinformation i ärenden som rör sjukpenning. I dessa situationer är den rättsliga grunden nödvändigheten att fastställa eller försvara juridiska krav, eller som del i en rättsprocess. Detta är avgörande för att vi ska kunna fullfölja vårt juridiska uppdrag åt dig. Vi hanterar enbart de personuppgifter som krävs för ärendets behandling. All överflödig information som vi mottar kommer att raderas, läs mer under avsnitt 5 ”Lagringstider”.

 

För att ytterligare höja kvaliteten på vår skadereglering skickar vi ut en digital kundundersökning till dig vid avslutat ärende. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka kundundersökningen till dig per e-post. Kundundersökningen är frivillig och du väljer således själv om du vill besvara den eller inte. De personuppgifter du uppger då kundundersökningen genomförs kommer att anonymiseras efter det att undersökningen genomförts. Alla rapporter eller statistik vi producerar baserat på kundundersökningarna är anonymiserade. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att bearbeta personuppgifter för marknads- och kundanalyser som syftar till att förbättra vår service och kundupplevelse. Om du inte vill ta emot kundundersökningar från oss kan du meddela din handläggare eller använda dig av kontaktinformationen längst ner i detta integritetsmeddelande.

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för att skicka ut kundundersökningen är:

 

2.4 Uppfylla gällande lagstiftning och regler som gäller i vår verksamhet

För att säkerställa efterlevnad av de lagar och regler som styr försäkringsverksamheter måste vi ofta hantera personuppgifter. Några exempel på detta inkluderar:

 

Vi måste dokumentera inträffade incidenter.

 

Vår rättsliga grund för ovan behandlingar är att hantera dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

De kategorier av personuppgifter vi behandlar för ovanstående ändamål är:


2.5 Anpassad marknadsföring rörande     försäkringar och relaterade tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter för att, via e-post, sms eller traditionell post, skicka anpassad marknadsföring till dig angående din försäkring, eller våra andra försäkringar och tjänster som vi bedömer skulle kunna vara relevanta för dig.  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra försäkringar och relaterade tjänster.

 

De data vi huvudsakligen baserar detta på kommer antingen från dig direkt eller från den som ursprungligen tecknade försäkringen. Vi hämtar även information från andra ställen, exempelvis via cookies, om du har samtyckt till cookies på vår webbplats, läs mer om vår hur vi använder cookies här. Vi genererar också egna data, såsom kundsegmentering. Om du föredrar att inte motta sådan marknadsföring kan du enkelt meddela vår Kundservice.

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål är:

 

2.6 Övrig kontakt med kundservice som inte täcks av ovanstående behandlingar

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vår kundservice för att kunna besvara dina frågor och ge dig en god service. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att ge dig en god service och bedriva vår verksamhet.

2.7 Webbplatsen

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, genom användningen av cookies, se vår cookiepolicy här.  

 

Vi behandlar även dina personuppgifter när du besöker ”Min sida”. Du som har en försäkring hos oss och du som inte längre har en försäkring hos oss men har haft ett ärende kan logga in med BankID på ”Min sida”. Vi använder BankID för att säkerställa en säker identifiering av dig som kund.

 

På ”Min sida” får du tillgång till information om dina försäkringar och ärenden. Du kan vidare själv lämna information till oss via ”Min sida”. Ändamålet med de personuppgiftsbehandlingar som genomförs på ”Min sida” är att underlätta din kontakt med oss och hålla dig informerad om dina försäkringar. Den rättsliga grunden för behandlingarna är vårt berättigade intresse av att underlätta kommunikationen och hålla dig informerad om dina försäkringar. Du kan också upprätta digitala avtal med oss på ”Min sida”. Ändamålet med den personuppgiftsbehandlingen är att ingå avtal med dig och den rättsliga grunden för behandlingen är ingå avtal.

 

Vid särskilda tillfällen kan vi behöva hantera känsliga personuppgifter, som t.ex. hälsoinformation i ärenden som rör sjukpenning. I dessa situationer är den rättsliga grunden nödvändigheten att fastställa eller försvara juridiska krav, eller som del i en rättsprocess. Detta är avgörande för att vi ska kunna genomföra vårt juridiska uppdrag åt dig. Du kan i en sådan situation välja att lämna känsliga personuppgifter till oss via ”Min sida”.

 

2.8 Kontakter med samarbetspartners

Vi behandlar våra samarbetspartners kontaktpersoners och företrädares personuppgifter för att ingå, utveckla och upprätthålla samarbeten. De rättsliga grunderna för dessa personuppgiftsbehandlingar är att de är nödvändiga för att ingå avtal med våra samarbetspartners och därefter vårt berättigade intresse av att administrera avtalet. 

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål är:

 

2.9 Personalrekrytering

Om du söker anställning hos oss kommer vi att behandla personuppgifter om dig för att hantera rekryteringsprocessen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att ingå ett anställningsavtal med dig.

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för detta ändamål är:

Uppgifter i intervjureferat och samtal med referenser.

 

Om du inte lämnar personuppgifterna kan dina möjligheter att få en anställning hos oss vara begränsade.

 

3. Behandling för statistikändamål

 

3.1 Riskbedömning, premieberäkning, upprättande av försäkringsvillkor

Vi använder oss av anonymiserad data för att ta fram statistik. Statistiken används därefter för att beräkna försäkringspremier och upprätta lämpliga försäkringsvillkor, samt i arbetet med att minska och förebygga skadeincidenter.

 

De kategorier av personuppgifter som vi anonymiserar är:

 

3.2 Produktutveckling både befintliga och nya produkter
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra olika typer av analyser och sammanställa statistik i syfte att förbättra våra produkter och tjänster och göra processerna smidigare för dig som kund samt ha en konkurrenskraftig prissättning. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är vårt berättigade intresse av att bearbeta personuppgifter som syftar till att förstå, förbättra och utveckla våra produkter och utbud.

 

Den informationen vi tar tillvara på kommer från interna källor. Vi baserar oss både på konkreta data och uppskattade data. Vi tar även hänsyn till användardata från HELPs webbsida samt feedback och recensioner som kunder lämnar.

 

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar för ovanstående ändamål är:

 

4. Inhämtning av personuppgifter

Personuppgifter inhämtas från dig, men också från samarbetspartners och externa källor, till exempel:

 

Information om motparter, vittnen eller andra som är involverade i ett ärende kan inhämtas från försäkringstagaren och/eller den medförsäkrade. För mer information se avsnitt 2.3 ovan.

 

5. Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part med undantag av följande situationer:

 

Vi är ansvariga för skyddet av dina personuppgifter och ställer samma krav på underleverantörer som när vi själva behandlar personuppgifter.

 

Vi använder inte tjänsteleverantörer eller andra mottagare av personuppgifter som är etablerade utanför EU/EES. Om dina personuppgifter emellertid skulle överföras till land utanför EU/EES kommer vi att sörja för att nödvändiga åtgärder vidtas för att upprätthålla skyddet av dina personuppgifter, såsom genom användande av Europakommissionens standardiserade avtalsklausuler eller EU-US Data Privacy Framework.

 

6. Lagringstider

Specifika lagringstider för dina personuppgifter framgår nedan.

 

Kundförhållanden

Vi tillhandahåller juristförsäkringar som tecknas antingen genom våra egna kanaler eller genom våra produktsamarbeten med andra organisationer, företag, försäkringsbolag eller fackföreningar. För att etablera kundförhållandet kommer vi behandla dina kontaktuppgifter och personnummer. Upplysningarna lagras så länge kundförhållandet varar och i 11 år efter det att kundförhållandet upphört. Den rättsliga grunden för lagringstiden är vårt berättigade intresse av att försvara oss vid eventuella krav som kan riktas mot vår handläggning av ärendet.

 

Ärendehantering

Personuppgifter som behandlas vid ärendehantering kommer, som ett minimum, att lagras så länge ärendet pågår. Sedan ärendet avslutats lagrar vi samtliga dokument och övriga uppgifter i ärendet i 10 år efter att ärendet har avslutats. Uppgifterna om ärendet finns under hela denna tid också tillgängliga på ”Min sida”. Vi sparar uppgifter som ingår i försäkringsavtal så länge det är möjligt att göra anspråk på försäkringsersättning. Som längst sparas dessa uppgifter i 10 år efter att avtalet upphörde. Dessa uppgifter finns under den tiden också tillgängliga på ”Min sida”. Den rättsliga grunden för lagringen är vårt berättigade intresse av att försvara oss vid eventuella krav som kan riktas mot vår handläggning av ärendet, samt såvitt avser känsliga personuppgifter vår rätt att försvara oss mot rättsliga anspråk.

 

Personalrekrytering

De personuppgifter vi behandlar under en rekryteringsprocess lagras i 2,5 år efter det att rekryteringsprocessen avslutades. Den rättsliga grunden för lagringen är vårt berättigade intresse av att försvara oss mot eventuella krav från arbetssökande som menar sig inte ha fått anställning på grund av till exempel diskriminering.

 

Samarbetspartners

Uppgifter om kontaktpersoner och företrädare för samarbetspartners lagras så länge samarbetet fortgår och i 5 år därefter. Den rättsliga grunden för lagringen är vårt berättigade intresse av att försvara oss mot eventuella krav som kan riktas mot oss.

 

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt.

 

8. Dina rättigheter

Som registrerad har du har flera rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i punkten Kontaktinformation nedan. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få besked om ifall vi behandlar personuppgifter om dig. Du har vidare rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har också rätt att få en kopia på dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag. Du har rätt att få informationen och registerutdraget kostnadsfritt. Rätten att få ett registerutdrag är dock inte absolut utan kan begränsas om din rätt till en kopia inverkar menligt på andras rättigheter och friheter.

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och du har rätt att få dina uppgifter kompletterade.

 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter när vår behandling baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna kommer vi att upphöra med behandlingen. Vi får fortsatt behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva, eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva begränsning av behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du har begärt rättelse av uppgifterna. Medan frågan utreds kan du då begära att behandlingen av uppgifterna begränsas. Du kan även begära begränsning i de fall behandlingen av personuppgifterna är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas. Behandlingen av personuppgifterna kan också begränsas i de fall HELP inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan slutligen begära begränsning i de fall du har invänt mot en behandling som baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse (intresseavvägning) under den tid HELP arbetar med att kontrollera om bolagets berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse.

 

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får HELP endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Detta gäller t.ex. uppgifter som inte längre är nödvändiga för oss att behandla för det syfte som de samlades in för. Det gäller också om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig det. Det gäller vidare om du har invänt mot att uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse (intresseavvägning) och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas. Du har även rätt att få personuppgifterna raderade om dessa har behandlats på ett olagligt sätt.

Om HELP har en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifterna kommer dessa inte att raderas även om någon av ovanstående situationer föreligger. Uppgifterna kommer inte heller att raderas om HELP behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till dataportabilitet 

Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till oss eller i det fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal har du rätt att få ut uppgifterna och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig, t.ex. ett annat företag. Uppgifter förs över endast om det är tekniskt möjligt.

 

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. HELP kommer i sådant fall att sluta behandla dina personuppgifter för ändamålet direkt marknadsföring. Vad gäller samtliga dina rättigheter ovan ska en begäran från dig besvaras kostnadsfritt och inom trettio (30) dagar från det att vi mottagit den. Vid behov kan denna period förlängas med två (2) månader, beroende på komplexiteten i din begäran och antal ärenden. I dessa fall kommer du att informeras om förlängningen och orsaken till förseningen.

 

9. Rätt att inge klagomål

Vi önskar att du meddelar oss om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt. Du kan därvid vända dig till vårt dataskyddsombud vars kontaktinformation framgår nedan.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, se  www.imy.se.  

 

10. Ändringar i detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

 

11. Kontaktinformation

Om du vill nyttja dina rättigheter eller har frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kundservice på telefonnummer 0771-985 200. Om du vill begära ett registerutdrag kan du även kontakta oss på postadressen nedan och skriva ”registerutdrag” som rubrik i ämnesfältet.

 

HELP och ARAG har utsett ett dataskyddsombud som bistår med vägledning så att personuppgifter blir behandlade på ett korrekt och lagenligt sätt. Dataskyddsombudet kan kontaktas på dataskyddsombud@helpforsakring.se eller på nedanstående postadress.

 

Postadress:

HELP Försäkring / dataskyddsombud

Magnus Ladulåsgatan 63

118 27 Stockholm