Hoppa till innehåll
Min sida

Lagändringen som försvårar egenmäktighet med barn

Tidigare var det möjligt att undanhålla barn från den andra föräldern utan konsekvenser.

Sedan 2014 är det lättare att döma gärningsmän för brott. Egenmäktighet med barn är ett brott som föreligger när någon egenmäktigt skiljer barn under 15 år från den som har vårdnaden. Brottet ser olika ut idag beroende på om gärningsmannen är vårdnadshavare för barnet eller inte. Om någon som inte har del i vårdnaden olovligen för bort eller undanhåller ett barn från dess vårdnadshavare, döms han eller hon för egenmäktighet med barn. Har gärningsmannen själv del i vårdnaden är ansvaret begränsat till enbart olovligt bortförande. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda brott om egenmäktighet med barn ökat stadigt sedan 1975.

Bristfällig lagstiftning

För ett par år sedan kom ett antal uppmärksammade rättsfall i Högsta domstolen som visade att det inte var olagligt att hålla kvar ett barn i ett annat land mot den ene vårdnadshavarens vilja. Bland annat gällde det ett fall där en mamma anmälde sin före detta man för att hålla kvar deras barn i utlandet mot hennes vilja. Mannen hade tagit med barnen till utlandet för att hälsa på hans släktingar. Mamman gav sitt medgivande till detta eftersom barnen endast skulle vara borta ett par månader. När mannen kom tillbaka till Sverige hade han dock inte barnen med sig. Trots att mannen lovade att ta hem barnen hände inget. I stället blev barnen kvar utomlands i flera år. Mannen friades i Högsta domstolen, eftersom mamman tillåtit mannen att ta med barnen på semester i landet. Högsta domstolen var tydlig med att den inte kunde döma mannen samt antydde att det var en lucka i lagen som borde rättas till.

Krav på förändring

Både Riksåklagarmyndigheten och Åklagarmyndigheten efterlyste i skrivelser till justitiedepartementet en översyn av lagtexten. På uppdrag av regeringen granskade en utredare frågan och kom fram till att även "olovliga kvarhållanden" ska kriminaliseras.  Regeringen överlämnade en remiss till Lagrådet där man föreslog att straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden skulle utvidgas till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2014.

Det finns fortfarande praktiska problem om barnet befinner sig i ett land som Sverige inte har diplomatiska förbindelser med. Men med lagändringen visade man att även om man får ta med barnet till ett annat land, så får man inte behålla det där. Det är sedan 2014 olagligt.

Juridisk ordbok