Hoppa till innehåll
Min sida

Separationsteam i vårdnadsmål

Antalet vårdnadstvister ökar men domstolarna saknar ofta kunskap i att hantera konflikter.

Förslaget med separationsteam är en modern lösning på det problemet. Varje år är 50 000 barn i Sverige med om att deras föräldrar går skilda vägar. Av alla 17-åringar har nästan var tredje upplevt att föräldrarna har separerat. Dessutom har antalet vårdnadstvister ökat från drygt 2 000 till drygt 5 000 på bara 10 år och det berör närmare 10 000 barn per år. Att leva med en konflikt mellan föräldrarna under längre tid är både outhärdligt och skadligt för ett barn.

Separationsteam med barnet i fokus

För att dämpa konflikten vid en separation fick Socialstyrelsen för en tid sedan i uppdrag av regeringen att ta fram en försöksverksamhet för hur så kallade separationsteam skulle kunna se ut. År 2014 överlämnade Socialstyrelsen ett underlag där man föreslår att prova separationsteam i 10 kommuner. Teamen bör bestå av både en socionom och personal med kompetens i bl a familjejuridik, barnpsykologi, familjeekonomi och familjerådgivning. Eftersom vårdnadstvisterna ständigt ökar i landets tingsrätter är syftet med separationsteam att klara ut tvister och andra konflikter mellan föräldrar redan innan de hamnar i domstol. Det är viktigt att se till både föräldrars och barns behov av stöd, så att barn i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt av en separation.

Hjälp för barnets bästa

Hjälpen, som är frivillig, riktar sig både till föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad, boende eller umgänge och till par som riskerar att hamna i en sådan situation. Syftet med separationsteamen är att förebygga och minska konflikter i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet. Det är viktigt att komma ihåg att föräldrarnas gemensamma ansvar för barnen inte tar slut vid en separation eller skilsmässa, utan att föräldraskapet är livslångt. Barn ska kunna behålla en god relation till båda sina föräldrar.

Domstolar saknar tillräcklig kunskap

Det finns generellt för lite kunskap om de underliggande konflikterna för att domstolar på ett bra sätt ska kunna avgöra tvister om vårdnad, boende eller umgänge. Socialtjänsten och domarna borde ha ett betydligt bättre metodstöd så att de kan hitta samförståndslösningar i dessa tvister. I dag är det alltför många vårdnadstvister som avgörs i domstolar och det gynnar inte barnen - det drabbar dem. Förslaget med separationsteam får ses som ett steg i rätt riktning för att tvister om vårdnad, boende eller umgänge ska lösas av personer som är utbildade för det och inte av domstolar. De ska istället ägna sina resurser åt brottmål och tvistemål.

Förslaget med separationsteam speglar dagens syn på barn, föräldrar, konflikter och konfliktlösning.

Juridisk ordbok