Arvskifte

Privat avtal mellan arvingar och universella testamentstagare om fördelning av en avlidens kvarlåtenskap.

Arvskiftet är både den förrättning där tillgångarna fördelas och den skriftliga handling över skiftet som dödsbodelägarnaDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer skall skriva under.

När någon har avlidit ska dödsboets En avlidens tillgångar och skulder, även rättigheter och skyldigheter. Dödsboet ska förvaltas för sig, det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi. Läs mereventuella skulder betalas och bodelningFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer göras om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgemenskap. Bodelning måste också göras om en efterlevande samboFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer har begärt det.

Ett arvskifte innebär att de tillgångar som finns kvar efter bodelningen delas ut mellan dem som är delägare i dödsboet. En handling som avser arvskiftet ska upprättas och skrivas under av delägarna. Bouppteckningen    Den uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen. Läs mer ligger normalt till grund för bodelning mellan den avlidne och dennes make/sambo och arvskiftet mellan arvingarna.

En delägare i ett dödsbo kan begära hos tingsrätten Den första domstolen i brottmål. Läs meratt en särskild skiftesman utses för att genomföra arvskiftet. Om dödsboet förvaltas av boutredningsmanFysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen. Läs mer eller testamentsexekutor förrättas arvskiftet normalt av dem.

Varje delägare har vid arvskiftet rätt att få del i alla slag av egendom, dock bör den egendom som inte kan delas eller skiljas läggas på en lott. Har en fastighet delats så att delägarna fått andelar i fastigheten, äger delägarna fastigheten med samäganderätt.

Dödsbodelägare måste inte göra ett arvskifte. Istället kan de avtala om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se