Avtal

Rättshandling genom vilken rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter.

Den enklaste typen av avtal kommer till genom anbudErbjudande om att under vissa förutsättningar ingå ett avtal. För att ett avtal ska gälla krävs accept. Läs mer och acceptGodkännande av ett anbud. Läs mer.

Exempel

A erbjuder B att köpa en vara till ett visst pris (anbud) och B godkänner detta (accept). Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt.

Huvudregeln är att avtal är bindande, pacta sunt servandaLatin för "avtal ska hållas". Läs mer. Det finns dock undantag. Ett avtal är till exempel inte bindande om det har ingåtts under hot om våld, eller om en avtalspart inte var vid sina sinnens fulla bruk när avtalet ingicks.

Avtal, eller villkor i avtal, kan också vara oskäliga, till exempel orimliga, för hårda eller lagstridiga. En domstol kan då ogiltigförklara avtalet eller jämka avtalsvillkoret.

Som regel är även ett muntligt avtal bindande, men i bevishänseende kan det vara lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal. Ett undantag där muntliga avtal inte gäller är vid köp av fast egendom, där krävs alltid ett skriftligt avtal.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se