Bodelning, gifta

Fördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet.

Vid bodelning med anledning av skilsmässa är det upp till parterna att komma överens om de vill att egendom som är enskildEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer genom ett äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer ska ingå i bodelningen. Den enskilda egendomen förlorar i sådana fall sin karaktär och behandlas som giftorättsgodsEn makes egendom som den andre maken har giftorätt till. Läs mer. Detta är däremot inte möjligt med egendom som är enskild genom ett villkor i testamente eller vid gåva.

Ett första steg i bodelningen är att vardera maken får räkna av sina skulder genom att ta undan så mycket av sitt giftorättsgods som motsvarar hans eller hennes skulder. Om en make har skulder kopplade till enskild egendom ska dessa i första hand avräknas mot denna. Varje make får sedan undanta kläder och annan egendom som används för personligt bruk.

Pension från arbetsgivare eller det allmänna faller utanför bodelningen men normalt ska privat pensionssparande ingå. Det som återstår av giftorättsgodset efter skuldavräkningen med mera, ska delas lika mellan makarna. Om en hälftendelning är oskälig kan undantag göras genom att den make som har mest giftorättsgods får behålla mer av sin egendom. Om detta är aktuellt tas hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter.

Tänk på att rätten att begära bodelning mellan makar aldrig preskriberas. Ett bodelningsavtal ska därför sparas för all framtid och är beviset för att bodelning är gjort.

Se även Bodelning, samboFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se