Boutredningsman

Fysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen.

Varje dödsbodelägareDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer kan ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska utses. Någon särskild anledning behöver inte anges. Den person som utreder ett dödsbo har hand om hela förvaltningen av kvarlåtenskapen. Även testamentsexekutor, legatarierDen som får en speciell förmån genom testamente. Läs mer och borgenärerLångivare, även kallad fordringsägare. Läs mer kan begära att boets förvaltning lämnas över till en boutredningsman.

Tänk på att det kan bli dyrt om en boutredningsman förvaltar ett dödsbo. Det är alltid bäst att så långt som möjligt försöka komma överens innan man ansöker om att tingsrätten ska utse en boutredningsman.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se