Expropriation

Tvångsförvärv.

En fastighet som ägs av någon annan än staten får tas i anspråk genom expropriation med äganderättRätt att utnyttja sin egendom som man vill. Läs mer, nyttjanderättRätt att nyttja annans egendom. Exempelvis hyra och arrende. Läs mer eller servitutsrätt.

Expropriation får ske för vissa kommunala behov.

Exempel

För att tillgodose allmänt behov av elkraft, för militärt försvar, för att bevara kulturhistoriskt märklig bebyggelse och övriga ändamål som räknas upp i expropriationslagen.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se