Legat

Särskild förmån som är given i ett testamente.

Ett legat är ett förordnande i ett testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer, t ex om att en person ska få en specifik summa pengar eller en speciell sak.

Exempel 1

Den som är testatorPerson som upprättar ett testamente. Läs mer bestämmer att en kusin får ärva en matsalsmöbel. En viss andel av tillgångarna i dödsboetEn avlidens tillgångar och skulder, även rättigheter och skyldigheter. Dödsboet ska förvaltas för sig, det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi. Läs mer är däremot att se som ett universellt förordnandeTestamentstagare som har satts i en arvinges ställe och som får hela kvarlåtenskapen efter en person som har gått bort, eller som får en viss andel eller ett överskott av kvarlåtenskapen. Läs mer.

Exempel 2

Testatorn bestämmer att en god vän ska få ärva 1/3 av all kvarlåtenskap. Den som ärver ett legat anses inte vara dödsbodelägareDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer. Den som ärver enligt ett universellt förordnande blir däremot dödsbodelägare och har bestämmanderätt över dödsboet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se