Samboavtal

Genom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som ska ingå i en eventuell bodelning.

Samboegendom

I ett samboförhållande bodelas bara bostad och bohag som har skaffats för gemensam användning. Sådan egendom kallas samboegendom. Detta innebär att, för att t ex en bostadsrätt ska vara samboegendom och därför bodelasFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer, ska den ha inköpts under eller inför ett samboförhållande.

En bostad som ett sambopar har bott i tillsammans men som köptes innan paret träffades ingår inte i en bodelning. Även bohag som inköpts inför eller under ett samboförhållande utgör samboegendom och ska bodelas. All övrig egendom, t ex pengar på banken, fritidshus och fordon räknas inte som samboegendom och ska inte bodelas.

Samboavtalet ska vara skriftligt

Ett samboavtal ska upprättas skriftligt och undertecknas av båda samborna. I avtalet kan samborna komma överens om att bodelning av samboegendom inte ska göras, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Exempel

Ibland kanske man inte vill att samboegendomen ska bodelas. Ett exempel:  A äger en bostadsrätt. Hon träffar B, de blir kära och B flyttar in i A:s bostadsrätt. Om paret separerar ska bostadsrätten då inte bodelas, eftersom den köptes innan samboförhållandet började.

Efter något år säljer A lägenheten och köper en ny bostadsrätt där hon och B flyttar in. Till köpet använde A de pengar hon fick från försäljningen av den förra lägenheten.

När paret senare separerar begär B att bostaden skall bodelas. Eftersom lägenheten köptes medan paret var sambor har B rätt till hälften av dess värde. Slutsatsen blir alltså att A förlorar en halv bostadsrätt genom sitt samboförhållande.

Det här hade kunnat undvikas om A och B i samband med köpet av den nya bostadsrätten hade skrivit ett samboavtal och avtalat att den gemensamma bostaden inte skulle bodelas.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se