Succession

Inträda i någons ställe. 

Att efterträda någon och överta dennes rättigheter och skyldigheter. Det finns två successionsformer i svensk rätt. Dels arv som följer den ordning som anges i lagen, dels testamente där successionen grundas på den avlidnes ensidiga förordnande.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se