Testamente

Ett förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider.

Testamentet ska ge uttryck för testatornsPerson som upprättar ett testamente. Läs mer yttersta vilja och kan återkallas av testatorn så länge hen lever. B

Det är bara testamenten som är upprättade enligt formkraven som är bindande. Om det finns muntliga löften kan arvingar välja att respektera dem, men de är inte skyldiga att göra det.

Testamente skiljer sig från arv eftersom det är en handling som testatorn själv har skrivit, medan arv utgår enligt den ordning som anges i Ärvdabalken.

Formkrav

De formkrav som gäller för att ett testamente ska vara giltigt är att det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen.

Bevittning

Testamentet ska bevittnas av två personer och de ska vara närvarande samtidigt. De bevittnar när testatorn skriver under testamentet och intygar att hen är kapabel att förordna om sin kvarlåtenskap. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men de ska veta om att det är ett testamente de bevittnar.

Exempel på vittnesmening

Såhär kan man t ex skriva: "Att Anders Andersson, som vi personligen känner, denna dag, vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja har förklarat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt detsamma egenhändigt underskrivit, intygar undertecknade särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen."

Testamentsvittnen

  • får inte vara testamentstagareDen som ska erhålla något genom testamente.  Läs mer eller närstående till testamentstagare,
  • måste vara över 15 år gamla, och
  • vid sina sinnens fulla bruk
  • får inte vara gifta eller sambo med testatorn,
  • inte heller vara släkt med testatorn i rätt uppstigande eller nedstigande led, det vill säga de får inte vara föräldrar, far- eller morföräldrar, barn eller barnbarn
  • får inte vara besvågrade med testatorn, det vill säga de får inte vara styvbarn eller svärföräldrar
  • En förmyndare, god manEn god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap. Läs mer eller förvaltare får inte bevittna ett förordnande till någon som hen företräder

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se