Testamente, muntligt

Ett nödfallstestamente som upprättas muntligt inför två vittnen.

Enligt svensk rätt ska ett testamente Ett förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs meruppfylla vissa formkrav för att vara giltigt: det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat.

Om en person som vill bestämma vad som ska hända med hans eller hennes kvarlåtenskap befinner sig i en situation där det inte är möjligt att upprätta ett formenligt testamente, godkänner lagen Den gällande och nedtecknade rätt som finns i varje samhälle. En författning som är beslutad av riksdagen. Läs merett så kallat nödtestamenten under vissa förutsättningar. Det innebär att man muntligen kan bestämma om sin kvarlåtenskap inför två vittnen eller genom att själv skriva och underteckna en handling.

Ett muntligt testamente är giltigt bara om testatornPerson som upprättar ett testamente. Läs mer på grund av sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett ”vanligt” testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett testamente enligt formkraven, så gäller inte nödtestamentet längre.

Se också Nödtestamente  Testamente i särskild form som är giltigt under vissa förutsättningar. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se