Hoppa till innehåll
Min Sida

Kontrakt

Muntligt eller skriftligt avtal. En rättshandling varigenom rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter.

Den enklaste typen av avtal tillkommer genom anbud och accept.

Exempel

A erbjuder B att köpa en vara till ett visst pris (anbud) och B godkänner detta (accept).

Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt. Huvudregeln är att avtal är bindande, pacta sunt servanda (latin för "avtal ska hållas"). Det finns dock undantag. Ett avtal är t ex inte bindande om det ingås under hot om våld, eller om en avtalspart inte var sina sinnens fulla bruk när avtalet ingicks.

Ett avtal eller avtalsvillkor kan också vara oskäligt (t ex om det är orimligt, för hårt eller strider mot lag). Domstolen kan då ogiltigförklara avtalet eller jämka avtalsvillkoret.

Som regel är även ett muntligt avtal bindande, men i bevishänseende är det klokt att upprätta ett skriftligt avtal. Ett undantag där muntliga avtal inte gäller är köp av fast egendom. Då krävs det skriftligt avtal.