Nödtestamente

  Testamente i särskild form som är giltigt under vissa förutsättningar.

Enligt svensk rätt ska ett testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt; det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat. Om en person som vill bestämma om sin kvarlåtenskap befinner sig i en situation där det inte är möjligt att upprätta ett formenligt testamente, godkänner lagen ett så kallat nödtestamente, under vissa förutsättningar.

Det finns två typer av nödfallstestamenten: muntligt testamenteEtt nödfallstestamente som upprättas muntligt inför två vittnen. Läs mer inför två vittnen, eller en handling skriven och undertecknad utan vittnen av en testatorPerson som upprättar ett testamente. Läs mer (ett så kallat holografiskt testamenteEtt nödfallstestamente som en testator egenhändigt har skrivit och undertecknat utan vittnen. Läs mer).

Dessa testamenten är giltiga bara om personen på grund av sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett testamente enligt formkraven. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har haft möjlighet att skriva ett testamente enligt formkraven, upphör nödtestamentet att gälla.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se