Hoppa till innehåll
Min Sida

Panthavare

Den som har säkerhet i en pant för sin fordran.

Panthavaren har rätt att sälja den egendom som har pantsatts om inte gäldenären fullgör sina förpliktelser. När panten befinner sig i panthavarens förvar ansvarar denne för att panten inte förstörs eller vanvårdas. Han får inte låna ut panten till tredje man eller använda denna för eget bruk utan att pantsättaren först gett sitt godkännande.