Är pengarna fortfarande min enskilda egendom?

Om du ärver ett hus som enskild egendom ingår det inte i en eventuell bodelning. Men om du sätter in ärvda pengar på ett konto du delar med din respektive? Hur vet ni då vad som kommer från arvet? Använder ni ärvda pengar eller pengar ni satt in utöver dem?

Enskild egendom

Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskildEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

Sammanblandning med annan egendom

Om du ärver enligt testamente Ett förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs merstår det ofta i testamentet att det du ärver ska vara din enskilda egendom. Det är också vanligt att makar skriver i äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer att viss egendom ska vara enskild. När den enskilda egendomen utgörs av en fastighet, bil eller annan egendom är det ofta lätt att även flera år senare peka ut vilken egendom som är enskild. När den enskilda egendomen istället utgörs av en summa pengar kan det dock vara svårare. Ytterst kan det leda till att det där arvet efter mormor, eller det långsiktiga sparandet, måste delas med din make vid en separation. Eller med dennes arvingar vid ett dödsfall. 

Högsta domstolen har i ett mål (NJA 1992 s. 773) uttalat att pengar kan vara en makes enskilda egendom även när de finns på ett konto där det finns andra pengar. För att pengarna ska fortsätta vara enskilda efter att man satt in dem krävs dock att man genom bokföring eller motsvarande även framöver kan särskilja den enskilda egendomen från annan. Om bokföring eller "motsvarande" saknas ska hela summan på kontot delas vid bodelning. Att egendomen tidigare varit enskild egendom spelar då inte längre någon roll.

Hur gör man om pengar ska vara enskild egendom?

Om du vill att en penningssumma ska vara enskild är det viktigt att du, eller dina arvingar, behandlar den rätt. Penningssummor som ska vara enskilda bör hållas separerade från din övriga ekonomi,

Är du sambo behöver du inte bekymra dig över att pengar inte ska vara enskild egendom, eftersom pengar inte ingår i en bodelning mellan samborFördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det. Läs mer. Du bör dock säkerställa att det går att avgöra vad som är ditt och vad som är ert gemensamma.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se