Hoppa till innehåll
Min Sida

Bouppteckning

    Den uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen.

Både själva förrättningen och bouppteckningshandlingen brukar kallas bouppteckning. Historiskt sett var bouppteckningens viktigaste funktion att vara underlag för beräkningen av arvsskatt. Idag finns inte arvsskatten kvar, men bouppteckningen fyller ändå flera andra viktiga funktioner.

Underlag för arv

Bouppteckningen är ett underlag för arvskiftet eftersom den anger vilken egendom och vilka skulder som den avlidne hade vid dödsfallet. På så sätt kan handlingen i någon mån bidra till att förhindra tvister. Bouppteckningen är också grund för beräkningen av efterarvets storlek. Det är inte ovanligt att uppgifterna i bouppteckningen är de enda som finns rörande de tillgångar som en först avliden och en efterlevande make hade vid den först avlidnes död. Detta är också anledningen till varför efterlevande makars tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen efter den som först har avlidit.

Ett upprättande av bouppteckning ska göras inom tre månader efter en persons död. Bouppteckningen ska sedan lämnas till Skatteverket för registrering inom en månad efter upprättandet.