Hoppa till innehåll
Min sida

Försäkring för din företagsjuridik

I samarbete med House of Control ger vi dig som är Complete Control-kund juristhjälp som är anpassad efter just ditt företags juridiska behov. Genom försäkringen är företaget garanterat juridisk hjälp, vare sig du behöver råd och vägledning eller det uppstår en konfliktsituation som kräver mer omfattande juridisk hjälp.

Frågor och svar:

Det här får du juridisk hjälp med:

 • Leverantörsavtal och lokalhyresrätt
 • Juristhjälp vid tvist och handledning genom rättssystemet
 • Upp till en miljon kronor för att täcka rättegångskostnader om ett ärende handläggs i domstol
 • Tillgång till en jurist som följer upp ärendet från början till slut
 • 10 timmar juridisk rådgivning per kalenderår

Försäkringsformen är en obligatorisk gruppförsäkring, det vill säga den ingår utan extra kostnad för dig vars företag har tecknat House of Controls tjänst Complete Control.

Försäkringen gäller i Sverige, Norge och Danmark för ärenden som regleras av svensk, norsk eller dansk lag och prövas av svensk, norsk eller dansk domstol.

Försäkringen löper kalenderårsvis med start när tjänsten tecknas, vilket innebär att den första försäkringsperioden alltså kan bli kortare. Därefter förnyas försäkringen automatiskt ett kalenderår i taget.

House of Control förser företaget med information om försäkringen under försäkringstiden och informerar också om när den upphör.

Försäkringen omfattar inte:

 • Avtal inom ditt företags kärnverksamhet
 • Riskbedömningar, arbetsmiljöföreskrifter eller internationella standardavtal
 • Anbuds- och upphandlingsbestämmelser
 • Köp, försäljning och utveckling av fastigheter
 • Avtal som gäller finansiella tjänster och kapitalinvesteringar
 • Ärenden som gäller företagets tillstånd att bedriva verksamhet samt personalens tillstånd, legitimationer och intyg

Försäkringen täcker inte:

 • Förhållanden som regleras i konkurrenslagstiftning
 • Ärenden som gäller patent och immateriella rättigheter
 • Bolagsrättsliga frågor, frågor som berör relationer mellan aktieägare och styrelse samt styrelseledamöter, inklusive frågor om styrelseansvar
 • Frågor som gäller personuppgifter och GDPR
 • Ackord, indrivning av fordringar, inkasso, likvidation och konkurs
 • Ärenden som gäller privata angelägenheter
 • Ärenden som gäller företagets ansvar för dotterbolag eller andra oberoende juridiska personer
 • Ärenden som gäller företagets ansvarsförsäkring
 • Tvister med HELP och/eller House of Control, eller ärenden där det föreligger intressekonflikt mellan företaget och HELP och/eller House of Control
 • Ärenden som gäller företagets grovt oaktsamma, uppsåtliga eller bedrägliga handling eller underlåtenhet
 • Ärenden som gäller skador till följd av radioaktivitet, kemiska katastrofer eller naturkatastrofer, terrordåd, krig, revolution/upplopp eller andra liknande händelser