Hoppa till innehåll
Min sida

Hållbart erbjudande

Kärnan i vår verksamhet är vår juristförsäkring, vårt kraftfullaste verktyg för hållbarhet och samhällsuppdrag. I ett rättssäkert samhälle ska inte en stark privatekonomi avgöra vem som kan förebygga problem med vardagsjuridik eller gå vinnande ur en tvist. Detta är vårt viktigaste fokus och där vi har störst möjlighet att påverka samhällstryggheten.

Juristhjälp genom försäkring är en hållbar lösning som ger ekonomisk stabilitet genom att skydda mot oväntade juridiska utgifter och minska ekonomisk stress. Försäkringen främjar rättvisa och jämlikhet genom att erbjuda professionell juridisk hjälp oavsett ekonomisk bakgrund, vilket är centralt i en rättsstat där alla ska kunna försvara sina rättigheter.

På lång sikt bidrar detta till ett mer rättvist och stabilt samhälle, där individer kan känna sig trygga med stöd vid juridiska problem. Det är en investering i både individens och samhällets hållbarhet.

Agenda 2030 och de globala målen

FN:s globala hållbarhetsmål för en hållbar samhällsutveckling är en tydlig vägvisare för HELP och går i linje med vår kärnverksamhet och vårt erbjudande av juristförsäkringar.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

FN:s globala hållbarhetsmål 16 handlar om att stärka rättssäkerhet och säkerställa tillgång till rättvisa, vilket är kärnan i vår verksamhet.

Delmål 16.3 | Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa | ligger närmast vår verksamhet. Det bygger på ett samhällsansvar och en vision om ett inkluderande samhälle, där det finns effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer som säkerställer lika tillgång till rättvisa för alla.

Läs mer

Vårt samhällsansvar

Socialt ansvar handlar om samverkan för ett bättre samhälle genom starka allianser. Att tillsammans aktivt arbeta för att förbättra samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska förhållanden. För HELP är det självklart att engagera oss i olika organisationer och aktiviteter som gör skillnad för samhället. Som en av de ledande aktörerna inom juristförsäkring vill HELP inte bara bidra till ett hållbart och rättvist samhälle utan även påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Vi vill ta vårt samhällsansvar och vara med och aktivt skapa ett samhälle där alla får samma förutsättningar.  

HELP-dagen

En gång om året anordnar vi HELP-dagen som är ett globalt ett initiativ (ARAG-Day) från vårt moderbolag och försäkringskoncernen ARAG Group. Syftet med dagen är att alla bolag i koncern ytterligare belysa och lyfter alla människors rätt till juridisk hjälp – oavsett ekonomisk situation.  

I år (2024) har vi valt att hålla ett föredrag om Socialförsäkringsrätt med särskilt fokus på process mot Försäkringskassan till juriststudenter som frivilligt engagerar sig hos Gatujuristerna. Gatujuristerna är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som består av juriststudenter som erbjuder gratis juridisk rådgivning till hemlösa och socialt utsatta. På så sätt kan våra jurister bidra till ytterligare kunskap om rättigheter och skyldigheter inom socialförsäkringssystemet, såsom ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom.

Run for Pride 

För oss är det självklart att försvara alla människors lika värde och rättigheter. Mångfald på HELP innebär att vi har en arbetsstyrka med en mångfald av bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. 

Run for Pride syftar till att skapa nätverk, bygga relationer och röra på sig. Samtidigt som vi genom evenemanget främjar och firar mångfald och inkludering, ökar medvetenhet och synlighet om frågor som rör HBTQ samt skapar gemenskap och stärker samhörighet. Hela anmälningsavgiften går direkt till deras viktiga verksamhet. 

Hållbar arbetsplats och företagande 

Vi har höga krav på vår verksamhet för att säkerställa att vi följer lagar och juridiska etiska regler. Att upprätthålla hög etik och regelefterlevnad är inte bara avgörande för vår verksamhet, utan även en grundläggande förutsättning för vårt hållbarhetsarbete. Vårt interna hållbarhetsarbete ska återspegla de värderingar som HELP representerar och skapa en arbetsplats, där alla medarbetare trivs och kan utvecklas. 

Arbetsmiljöarbete

Vi utför ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga skador och ohälsa och säkerställa välbefinnande och en bra arbetsplats för alla anställda. Arbetsmiljö inkluderar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Uppförandekod 

HELP och våra medarbetare ska alltid agera ansvarsfullt och hållbart under alla omständigheter. Vi har en egen uppförandekod som tydliggör de värderingar som ligger till grund för vårt arbete och oss arbetsgivare. Den klargör också medarbetarnas roller i förhållande till varandra och medarbetarnas relation till kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort.

Visselblåsning 

Visselblåsning gör det möjligt för anställda att rapportera oegentligheter och oetiskt beteende inom företaget. HELP värnar om en transparent och rättvis arbetsmiljö och skyddar visselblåsarens identitet. Anmälningar kan göras anonymt och utreds grundligt. Vi främjar visselblåsning för att upprätthålla integritet och förtroende i vår verksamhet.

Vår miljöpåverkan 

HELP är en del av den globala försäkringskoncernen ARAG Group, med det uttalade klimatmålet att filialer i alla 19 länder, med över 4 700 anställda, ska vara koldioxidneutrala före 2025.  

Med över 300 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland påverkar vi den lokala miljön, i stort och smått. Med enstaka nödvändiga undantag tar vi oss till jobbet med kommunala färdmedel, på cykel eller till fots och reser vi längre tar vi tåget hellre än vi flyget.

Vi källsorterar kontorsavfall, vår hyresvärd har snart uppnått sin certifiering enligt BREEAM-SE, kontoret är släckt när vi inte är på plats, vår städfirma är miljöcertifierad enligt ISO 14001, och vi väljer miljövänliga alternativ för förbrukningsmaterial. Sammantaget har vi ett helhetsperspektiv som gör oss alla medvetna om miljökonsekvenserna.

Vi arbetar vidare med att hitta miljövänliga lösningar, bland annat följer vi kontinuerligt upp hållbarhetsarbetet i verksamheten för att hålla koll på att vi går i rätt riktning och i vilken hastighet.