Hoppa till innehåll
Min sida

Klagomålsprocess

Vi erbjuder juridisk hjälp genom våra juristförsäkringar. Har kunden ett klagomål att framföra följs den process som framgår av våra försäkringsvillkor. Syftet med överprövningsnämnden är att vår försäkringstagare ska ha en möjlighet att få HELPs beslut överprövade av en oberoende nämnd. Juristbyråer och advokatbyråer har som regel inget motsvarande skyddsnät för sina klienter.

Klagomål

Har du ett klagomål som gäller försäkringen så ska den jurist som hanterat ärendet kontaktas i första hand. Om du fortfarande inte är nöjd ska klagomålsansvarig på HELP kontaktas. Ärendet kommer att behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om klagomålet gäller ett missförstånd eller ett enkelt fel ska det åtgärdas direkt. Vi kommer så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela den klagande hur HELP har bedömt ärendet och på vilket sätt vi har följt upp ärendet. Om klagomålet inte kan tillmötesgås kommer en förklaring till beslutet att lämnas.

Kontaktuppgifter:

E-post: klagomal@helpforsakring.se

Klagomål kan också skickas via brev:

HELP Försäkring Filial
Magnus Ladulåsgatan 63B
118 27 Stockholm

Om vi beslutar att avsluta ärendet eller att inte föra ett krav vidare, och försäkringstagaren och/eller försäkrad inte accepterar detta kan försäkringstagaren och/eller försäkrad begära att beslutet överprövas av HELPs oberoende överprövningsnämnd. Begäran om överprövning sänds per post eller e-post till HELP Försäkring Filial.

Kontaktuppgifter:

Adress: HELP Försäkring Filial, Magnus Ladulåsgatan 63B, 118 27 Stockholm

E-post: info@helpforsakring.se

Överprövningsnämnden består av tre personer, varav minst en medlem har bakgrund från konsumentorganisation eller från offentlig verksamhet som arbetar med konsumentärenden, och minst en medlem har juridisk kompetens. Nämndbehandlingen sker utan kostnad för försäkringstagaren och/eller försäkrad.

Nämnden avgör om handläggningen av ett ärende ska fortsätta eller avslutas av HELP. Försäkringstagaren och/eller försäkrad informeras om utfallet av nämndens prövning. Nämndens ordförande ska avvisa en begäran om överprövning som uppenbart inte kan vinna framgång.

Om försäkringstagaren och/eller försäkrad efter nämndbehandlingen väljer att föra ärendet vidare på egen hand och vinner framgång, täcks nödvändiga rättegångskostnader av försäkringen. Ersättningen fastställs utefter rättegångsbalkens regler för fastställande av rättegångskostnader samt dessa villkor.

Om försäkringstagaren och/eller försäkrad inte är nöjda med HELPs beslut kan de kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Nämnden prövar dock inte tvister som kan prövas eller har prövats av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Inte heller prövar nämnden:

- tvister som kräver muntlig bevisning

- tvister som kräver medicinsk sakkunskap och

- tvister som handläggs i eller är avgjorda av domstol

Begäran om prövning måste ha inkommit senast ett år från det att försäkringstagaren och/eller försäkrad först klagade till HELP eller, om ärendet prövats av nämnden för överprövning, senast två månader från det att nämndens beslut meddelats.

Kontaktuppgifter:

Tel: 08-508 860 00

Adress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm

Web: www.arn.se / https://www.arn.se/tvisteomraden/forsakring/

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och vägledning i försäkringsfrågor.

Kontaktuppgifter:

Tel: 0200-22 58 00

Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm

Web: www.konsumenternas.se

Nämnden provar på begäran av försäkringstagaren och/eller försäkrad omfattningen av rättsskyddsförsäkring och frågan om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring. Begäran om prövning hos nämnden sker via blankett som finns hos Svensk Försäkrings Nämnder.

Kontaktuppgifter:

Tel: 08-522 787 20

Adress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm

Web: www.forsakringsnamnder.se