Hoppa till innehåll
Min sida

Vittnesplikt – Kan jag vägra?

Det råder allmän vittnesplikt i Sverige. Om du får ett brev från en domstol där du kallas att höras som vittne har du, som huvudregel, en skyldighet att inställa dig i enlighet med de instruktioner som framgår av kallelsen. Väl på plats i domstolen har du en skyldighet att avlägga vittnesed samt avge vittnesmål. Skyldigheten att avlägga vittnesed gäller inte dig som är under 15 år eller lider av psykisk störning.

Som vittne måste man svara på frågor muntligen, det är som regel inte tillåtet med skriftliga vittnesattester. Det kan i vissa fall vara tillåtet att höras som vittne på telefon istället för att vara på plats i domstolen.

Ekonomiska hinder är inte en ursäkt för att inte vittna. Om du drabbas av kostnader på grund av att du vittnar, tex för resa till domstolen, har du rätt att få viss ersättning.

Det finns vissa undantag från vittnesplikten. Du behöver tex inte vittna om du är släkt med någon av parterna i målet, på så sätt att du är syskon eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerskap med denne. Du behöver inte heller vittna om du är eller har varit gift med någon av parterna.

Vissa yrkesgrupper, bl.a. advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen omfattas av särskilda vittnesregler. Präster behöver tex aldrig vittna om sådant som denne anförtrotts under bikt eller likande.

Vad händer om jag vägrar vittna?

Det kan få kännbara konsekvenser att inte iaktta vittnesplikten.

Om du inte inställer dig i domstolen vid den tidpunkt som framgår av kallelsen kan du bli skyldig att betala vite och därefter kallas att vittna på nytt vid ett senare tillfälle. Om du återigen inte inställer dig i enlighet med kallelsen kan du bli skyldig att betala ett ännu högre vite. Domstolen kan även besluta om hämtning vilket innebär att du förs till rättssalen av polis.

Om du, väl på plats i domstolen, vägrar att avlägga vittnesed eller avge vittnesmål kan du bli häktad i upp till tre månader.

Om din försumlighet eller motvillighet att vittna vållar någon part eller staten rättegångskostnader kan du bli skyldig att ersätta kostnaderna i den omfattning som rätten bedömer är skälig. 

Vad händer om jag inte berättar sanningen i mitt vittnesmål?

Om du avlagt vittnesed talar du under straffansvar. Detta innebär att du gör dig skyldig till brottet mened om du medvetet lämnar oriktiga uppgifter och kan dömas till fängelse i högst fyra år.

Du har rätt att inte besvara vissa frågor som ställs till dig under vittnesförhöret, exempelvis när ditt sanningsenliga svar på frågan skulle innebära att du erkänner ett brott som du eller en nära familjemedlem har begått.

Tänk på att din insats som vittne kan vara viktigare än du tror. Tack vare vittnesplikten har domstolar möjlighet att få information som är nödvändig för att kunna skipa rättvisa i vårt samhälle.

 

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida