Hoppa till innehåll
Min sida

Vilka rättigheter har barn?

Barns rättigheter har ansetts vara av särskilt behov av skydd, det var därför FN valde att lägga många årsarbeten på att ta fram en deklaration om barnens rättigheter som skulle godkännas av dess medlemmar. Detta resulterade i barnkonventionen som antogs av alla FN:s medlemmar år 1989 och trädde i kraft i september 1990. Även om Sverige godkände barnkonventionen redan 1989 och den varit vägledande för allt som rör barn i Sverige sedan den trädde i kraft 1990 så har den givits ytterligare styrka och skydd genom att Sverige den 1 januari 2020 antog barnkonventionen som svensk lag.

Innehåll:

Anchor tag: 1

Barnet har rätt att göra sin åsikt hörd

Om en av våra försäkringstagare hamnar i en tvist om sina barn kan den få hjälp med detta av våra jurister. I dessa tvister om barn är det ofta så att barnets egen vilja är en central fråga. Barnkonventionens artikel 12 belyser just denna rättighet. Där står det tydligt att ett barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Mer om detta kan man läsa i vår tidigare artikel om barnets bestämmanderätt.

Anchor tag: 2

Principen om barnets bästa

 Barnets bästa kommer först. I alla ärenden som rör barn, vare sig de handläggs av offentliga eller privata institutioner, myndigheter eller annat ska det alltid i första hand beaktas vad som är bäst för barnet. Detta gäller alltså även i domstolstvister om barn. Många föräldrar som tvistar om sina barn i domstol försöker ofta hävda sin rätt till barnen etc. Men det är barnets rätt till dess föräldrar som ligger i fokus, inte tvärtom. Alla beslut om barn som fattas i domstol ska vara fokuserade på vad som är bäst för just barnet. Ibland kan det betyda samma sak som det en förälder själv vill, men ibland betyder det även att det som är bäst för barnet går i strid mot vad föräldern vill och då är det alltid barnets bästa som går först. Denna rätt är tydligt utskriven i barnkonventionens artikel 3 och det är domstolens roll att särskilt tillvarata barnets bästa då de kan ses som barnets inofficiella ombud i dessa tvister.

Anchor tag: 3

Barnets rätt att vara ett barn

Barn försäkras även genomgående i barnkonventionen, rätten att vara just ett barn. Detta tar sig form i bland annat artikel 6 som förbinder varje konventionsstat att säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Artikel 16 tillerkänner barnets rätt till ett privatliv och artikel 17 förbinder staterna att säkerställa barnets rätt till information och kulturella utveckling såsom artikel 28 erkänner barnets rätt till en utbildning. Samtidigt finns artikel 31 som erkänner barnets rätt och behov av vila, fritid och lek.

Vill du läsa mer om barnens rättigheter finns hela barnkonventionen tillgänglig på UNICEFs hemsida.

Anchor tag: 4

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida