Hoppa till innehåll
Min sida

I vilken ålder får mitt barn bestämma?

En inte alltför ovanlig missuppfattning är att när ett barn fyllt 12 år får den bestämma vem den ska bo hos. Eller vem som ska vara deras vårdnadshavare och hur mycket umgänge den ska ha med den andre föräldern. Men riktigt så enkelt är det inte. När domstolen ska bestämma huruvida ett barns egen vilja ska ha någon avgörande betydelse i målet är det en mängd faktorer som beaktas.

Åldern beaktas såklart, men ännu viktigare är mognadsgraden. Ett barn kan vara 12 år gammalt men ha en mognadsgrad som motsvarar en äldre eller yngre motsvarighet. Vissa barn kan även lida av någon sjukdom eller befinna sig i en situation som rubbar deras sinnesstämning. Detta kan ha en direkt inverkan på hur de tänker och uttrycker sig, vilket i sin tur kan påverka domstolens bedömning av den betydelse som barnets uttryckta vilja ska tillmätas.

För att förklara det lite tydligare vill jag nämna tre fall. De tre fallen är lika i det att alla tre barn var i samma ålder (mellan 12 och 13 år) men där Högsta domstolen valde att ge tre skilda bedömningar i hur mycket barnens egen vilja skulle påverka avgörandet.

Dessa tre enkla exempel är långtifrån heltäckande, men de visar att det finns fler faktorer än enbart åldern att beakta när domstolen ska bestämma huruvida barnets vilja ska tillmätas någon betydelse för avgörandet.

Sammanfattningsvis; det är svårt att säga att ett barn själv får bestämma i frågor avseende vårdnad, boende och umgänge  enbart för att det fyllt 12 år. Ju äldre barnet blir ju svårare blir det att bortse från dess vilja, men det är en helhetsbedömning som måste göras och förutsättningarna skiljer sig alltid från fall till fall. Det är därför domstolarna i majoriteten av fallen inhämtar en utredning från de sociala myndigheterna för att kunna beakta samtliga omständigheter i varje enskilt fall.

 

[1]NJA, 1981 s.754    

[2] NJA, 1988 s.448

[3] NJA, 1995 s. 398

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok