Hoppa till innehåll
Min sida

Undvik en vårdnadstvist genom informationssamtal

När ett par skiljer sig eller separerar kan det ibland uppstå en tvist som rör vårdnad och umgänge kring gemensamma barn. I dessa tvister är alltid barnets bästa avgörande. Det är som huvudregel förenligt med barnets bästa att föräldrarna gemensamt kan nå lösningar och därigenom undvika utdragna domstolsprocesser. Utdragna tvister kan ha en negativ effekt på föräldrarnas relation som i sin tur påverkar barnet. Många gånger innebär en gemensam lösning som föräldrarna kan uppnå tillsammans dessutom en mer långsiktig och hållbar lösning, vilket innebär bättre förutsättningar till en lugnare tillvaro för barnet.

Informationssamtal innan tvist

Separerade föräldrar som inte kan hitta en lösning rörande frågor som rör deras gemensamma barn kan vända sig till domstol för att lösa frågor som rör bland annat vem som ska ha vårdnaden om barnet och vad barnet ska bo. För att förmå föräldrarna att i större utsträckning lösa frågor rörande deras gemensamma barn utan domstolens inblandning har regeringen infört en ny lag. Lagen om informationssamtal, som trädde i kraft den 1 januari 2022, innebär att föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge ska vid ett informationssamtal få information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet.

Erbjuds samarbetssamtal

Föräldrarna ska i samband med informationssamtalen också erbjudas samarbetssamtal eller annat stöd och hjälp. Lagen innebär vidare att en förälder som vill ta ärendet vidare till domstol inte kan få sin sak prövad utan att ha deltagit i ett informationssamtal, om inte särskilda skäl föreligger. Det finns situationer där det är olämpligt att försöka få föräldrarna att komma överens, exempelvis när en förälder har utsatt barnet eller någon annan i familjen för våld eller något annat övergrepp.

Om en förälder begär informationssamtal ska den kommun där barnet är folkbokfört erbjuda samtal så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden ska erbjuda föräldrarna ett gemensamt informationssamtal. Om det finns särskilda skäl för det, får socialnämnden i stället erbjuda föräldrarna enskilda samtal. Föräldrarna ska också på begäran av någon av föräldrarna erbjuda enskilda samtal.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida