Hoppa till innehåll
Min sida

Vad är besittningsskydd?

Vad, när och hur fungerar ett besittningsskydd? Det är frågor som ofta dyker upp i samband med uthyrning.

Besittningsskydd är en skyddsbestämmelse som, innebär att den som hyr en bostad i förstahand eller i andrahand inte nödvändigtvis är skyldig att flytta trots uppsägning av hyresavtal. Vid tvist om uppsägning ska tvisten i sådana fall överlämnas till hyresnämnden. Reglerna om besittningsskydd hittar du i 12 kap Jordabalken (hyreslagen).

För en förstahandshyresgäst uppkommer besittningsskydd från och med första dagen i hyresförhållandet. Skyddet är i dessa fall starkt och du som hyresgäst har i princip alltid rätt att bo kvar så länge du betalar din hyra i tid, inte allvarligt stör dina grannar eller om huset ifråga ska rivas.

För en andrahandshyresgäst är skyddet betydligt svagare. Besittningsskydd uppstår först då hyresförhållandet har pågått i två år. Det spelar ingen roll om förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen skrivit avtal om ett år i taget, eller ändrat villkoren i hyresavtalet under tiden. Bedömningen om ett besittningsskydd har uppkommit eller inte tar endast hänsyn till hur länge hyresförhållandet har pågått från tillträdesdagen.

Är det så att förstahandshyresgästen behöver bostaden för eget bruk måste andrahandshyresgästen acceptera uppsägning av hyresavtal. Förstahandshyresgästens behov av att använda sin bostad ses då av lagstiftaren som mer skyddsvärt än andrahandshyresgästens behov av tryggad bostad.

Besittningsskydd kan även avtalas bort. Avståendet måste bestå av en skriftlig handling som är separat upprättad från hyresavtalet. Detta är för att uppmärksamma hyresgästen att den avstår från ett lagstadgat skydd. Hyresnämnden ska även som huvudregel godkänna avståendet av besittningsskyddet och speciella blanketter för detta finns på hyresnämndens hemsida.

Då en privatperson hyr ut sin bostadsrätt, småhus, eller rum i bostad till inneboende utanför näringsverksamhet gäller inte hyreslagen utan istället lagen om uthyrning av egen bostad. Ett hyresavtal har i detta fall träffats mellan två privatpersoner, och i lagstiftarens ögon, mer jämlika avtalsparter än då en privatperson hyr sin bostad av ett företag.  Lagen om uthyrning av egen bostad saknar därför de skyddsbestämmelser som uppkommer genom hyreslagen och hyresgäst kommer aldrig har rätt till besittningsskydd.

Är du en kund hos HELP? Kontakta din jurist idag om du har fler frågor!

Juridisk ordbok