Hoppa till innehåll
Min sida

När börjar betänketiden löpa vid skilsmässa?

Skilsmässa ska föregås av betänketid i följande fall:

 

I andra fall meddelar tingsrätten dom på äktenskapsskillnad så snart som möjligt.

Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad, d.v.s. den dag tingsrätten har tagit emot en gemensam ansökan, eller när den ena makens begäran om äktenskapsskillnad delges den andra maken, d.v.s. den dag motparten har tagit emot stämningen.

Betänketiden är lägst sex månader och högst 12 månader. När minst sex månader har gått kan dom på äktenskapsskillnad meddelas, om någon av makarna skriftligen har begärt det. Exakt datum står på tingsrättens beslut om betänketid. Om ingen av makarna har begärt fullföljd av äktenskapsskillnaden inom ett år från betänketidens början, har äktenskapet inte upplösts. För make som fortfarande vill skiljas återstår då att på nytt ansöka om äktenskapsskillnad, varpå en ny period med betänketid kan bli aktuell.

Om makarna lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detta gäller oberoende av om barn under 16 år finns med i bilden. Om båda makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad räcker ett utdrag ur folkbokföringen vanligtvis som bevis för att de inte har bott ihop på över två år. I annat fall kan ett s.k. särlevnadsintyg, det vill säga ett intyg av två personer som har kännedom om makarnas förhållanden och som kan intyga att de lever åtskilda sedan minst två år, vara tillräckligt.

När dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, det vill säga när det inte längre går att överklaga domen, är äktenskapet upplöst.

Om makarna inte kan enas om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden kan den frågan prövas i samma mål. Domstolen kan på begäran av båda eller någon av makarna besluta om s.k. kvarsittningsrätt, d.v.s. bestämma vem av dem som ska ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, dock längst för tiden fram till dess att bodelning har skett.

När skilsmässan har gått igenom ska en bodelning göras. Det går dock att göra en bodelning redan under betänketiden. En sådan bodelning ska göras om någon av makarna begär det.

Juridisk ordbok