Hoppa till innehåll
Min sida

Vad är en Bouppteckning?

Någon gång i livet drabbas vi av att någon i vår närhet går bort. Mitt i en omtumlande tid där begravning ska planeras, samtidigt som sorgen efter den vi mist bearbetas, finns det också en del skyldigheter enligt lag. Att upprätta en bouppteckning efter den avlidna är en sådan skyldighet.

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

Tillgångar och skulder

Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

Värdering

Många gånger kan det vara svårt att värdera tillgångar och i synnerhet fordon och lösöre som den avlidna efterlämnar sig. Är man osäker på värdet och vill ange ett konkret värde i bouppteckningen eller är rädd att diskussion mellan dödsbodelägarna ska blossa upp kan det vara en bra idé att be en värderingsman värdera dessa tillgångar. Det går även att uppge ett uppskattat marknadsvärde vad gäller fordon och lösöre i bouppteckningen. Värde på banktillgångar och värdepapper finns att tillgå hos banken.

Förrättning

När samtliga tillgångar och skulder har antecknats ska en så kallad bouppteckningsförrättning hållas. Detta är tillfället då samtliga dödsbodelägare och eventuella efterarvingar tillsammans går igenom bouppteckningen och det som antecknats. Bouppgivaren och minst en av två förrättningsmän ska närvara vid förrättningen och även underteckna bouppteckningen. Förrättningen ska, som nämndes inledningsvis, hållas inom tre månader från dödsfallet. Efter förrättningen har bouppgivaren vidare en månad på sig att skicka in bouppteckningen tillsammans med eventuella övriga handlingar till Skatteverket för registrering. Först efter att Skatteverket registrerat bouppteckningen kan eventuella bankkonton avslutas i dödsboets namn och därefter gå vidare med att fördela ut arvet genom ett s.k. arvskifte.

Behöver du upprätta en bouppteckning vill jag passa på att skicka med följande:

 

Observera att denna artikel inte är fullständig vad gäller upprättande av bouppteckning. Är du kund hos HELP är du varmt välkommen att kontakta din jurist eller kundtjänst om du har några frågor.