Hoppa till innehåll
Min sida

Med Attefallshus slipper du bygglov

Vet du att du kan bygga ett friliggande hus på tomten, som är hela 30 kvadratmeter stort? Och du behöver inget bygglov! Ända sedan 2014 är det tillåtet att, utan bygglov, uppföra en byggnad med upp till 30 kvadratmeters byggnadsarea och med 4 meters nockhöjd på en tomt som är bebyggt med en- eller tvåbostadshus.

Så länge huset uppförs 4,5 meter från din tomtgräns krävs inget byggnadslov. Däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked.

Om huset uppförs närmare din tomtgräns än 4,5 meter krävs din grannes medgivande. Om din granne inte samtycker måste du söka bygglov och byggnadsnämnden får avgöra om byggnaden tillåts eller ej.

För det fall din granne har för avsikt att uppföra ett Attefallshus och har fått startbesked saknas det möjlighet för dig att överklaga detta. Om du är missnöjd med husets placering, utformning eller användning, kan du göra en anmälan till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet.

För mer information angående Attefallshus, se Boverkets hemsida.

Juridisk ordbok