Hoppa till innehåll
Min sida

Dags att se över ditt testamente?

Enligt svensk lag kan fördelning av en avliden persons arv ske på två olika sätt; genom arv enligt lag eller genom testamente. Om den avlidne inte har skrivit ett testamente, fördelas arvet enligt lag. Men vad händer om det framkommer ett testamente efter dödsfallet som inte ger klart svar på frågan om den avlidnes vilja? Exempelvis på grund av att lång tid har förflutit sedan testamentet upprättades och förhållandena därefter har ändrats eller på grund av att testamentet inte kan återfinnas i original utan endast i kopia?

Ändrade förhållanden

Ett testamente som har upprättats enligt lagens form är som regel gällande. Det finns inte något krav på att handlingen ska registreras. Det är den som har upprättat testamentet, den s.k. testatorn, ansvar att säkert förvara handlingen på en plats där den kan återfinnas efter dödsfallet. Ett testamente upphör inte att gälla efter viss tid. Vid ett dödsfall kan därför ett testamente som upprättats långt tillbaka i tiden bli gällande. Om testatorns livssituation har förändrats kan det vara oklart vad som har avsetts med förordnandet, t.ex. om testatorn har separerat eller sålt egendom som nämns i testamentet. Ett testamente ska då tolkas på det sätt som kan antas stämma överens med den avlidnes vilja. Eftersom testatorn inte finns kvar i livet och kan redogöra för sin avsikt blir det fråga om att tolka testatorns verkliga vilja, vilket av naturliga skäl kan medföra stora svårigheter. Det kan också uppstå situationer där det tydligt framgår hur arvet ska fördelas men som på grund av ändrade förhållanden kan medföra oväntade konsekvenser. Om testatorn vid sin bortgång var bosatt i annat land kan t.ex. det nya hemvistlandets lag bli tillämplig på arvet.

Återkallelse

Ett testamente kan när som helst återkallas. En person som vill återkalla sitt testamente ska på ett otvetydigt sätt ge till känna att testamentet inte längre är ett uttryck för den yttersta viljan. Det kan ske genom att t.ex. testamentshandlingen förstörs eller ett nytt testamente upprättas genom vilket det tidigare uttryckligen återkallas. Om ett förordnande har återkallats och något nytt testamente inte har upprättats fördelas arvet enligt lag. Återfinns ett testamente endast i kopia kan fråga uppstå om testamentet har återkallats eller om det endast av misstag har kommit bort. Det är därför viktigt att även kopior förstörs när ett testamente återkallas. Av samma skäl är det bra att inte göra för många kopior när ett testamente upprättas och behålla eventuella kopior inom egen kontroll.

Inbördes testamente

Ett testamente är en ensidig rättshandling, dvs. var och en bestämmer vad som ska ske med den egendom som lämnas efter vid dödsfallet. Ett löfte att inte återkalla ett testamente är inte bindande. Ibland upprättas s.k. inbördes testamenten där två eller flera personer förordnar om sitt arv till förmån för varandra i en och samma handling. Vanligen sker sådana förordnanden mellan makar eller sambor. Ett inbördes testamente skiljer sig inte från andra testamenten och kan oberoende av den andres förordnande återkallas eller ändras. Det är alltså möjligt för var och en i ett inbördes testamente att när som helst återkalla eller ändra det egna förordnandet. Om återkallelsen eller ändringen väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet förlorar dock den som har genomfört ändringen sin egen rätt enligt testamentet. Om det visar sig att endast en testator har ändrat sitt förordnande får det avgöras genom tolkning om den andres förordnande fortsatt ska gälla eller ej.

Godkännande eller delgivning

En person som ska få arv enligt ett testamente och vill göra sin rätt gällande, ska efter dödsfallet få de legala arvingarnas godkännande eller delge dem testamentet. Det innebär att de arvingar som enligt lag skulle ha fått arv efter den avlidne ska få del av innehållet i testamentet efter testatorns död. Ibland kan ett förordnande ge upphov till andra frågor än rent juridiska. Så kan vara fallet om t.ex. en efterlevande make eller maka erhåller arv före den avlidnes bröstarvingar. Testatorn kan ha upprättat testamentet av skäl som inte framgår av testamentet, t.ex. på grund av ekonomiskt skydd. Eftersom testatorn inte finns i livet och kan besvara eventuella frågor som uppstår, kan innehållet leda till oönskade konflikter. Ibland kan det därför vara en fördel att på förhand berätta för arvingarna om skälen för testamentet. Det finns dock ingen skyldighet att på förhand vare sig berätta om innehållet i ett testamente eller om ett testamente i sig. Det kan även vara bra att hålla i åtanke att testamentet kan återkallas eller ändras ända fram till testatorns död och av denna anledning iaktta viss försiktighet. Rätten att återkalla eller ändra ett testamente föreligger dock oavsett om de legala arvingarna informeras om testamentet eller ej.

Se över ditt testamente

Är du kund hos oss och vill se över ditt testamente, ändra eller återkalla ett tidigare förordnande, är du välkommen att kontakta oss på HELP så hjälper vi dig vidare.

Juridisk ordbok