Hoppa till innehåll
Min sida

Vad krävs vid bevittning av testamente?

Det skrivs mängder av testamenten men inte alla är giltiga. Vet du till exempel vad som gäller för bevittnandet? Det finns några viktiga regler. Testatorn är den person eller de personer som bestämmer om sin kvarlåtenskap med hjälp av ett testamente. Testamentet kan antingen vara ensidigt, från en testator till annan/andra testamentstagare, eller inbördes, mellan en eller flera personer som vill reglera kvarlåtenskapen mellan enbart sig själva.

I båda fallen måste vissa formkrav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Här berättar jag kort om vilka formkrav som ställs på själva bevittnandet av testamentet (nödtestamenten eller liknande tar jag inte upp här).

Innehåll:

Anchor tag: 1

Bevittnande

Testamentet ska bevittnas av två vittnen som är närvarande samtidigt. Det här är viktigt, det finns till och med rättsfall där testamenten har ogiltigförklarats bara för att vittnena inte har bevittnat testamentet gemensamt.

Vittnena uppgift är att bevittna din namnteckning och efter bästa förmåga avgöra att du är i stånd att underteckna testamentet och att förstå vad det innebär. 

Det krävs inte att vittnena ska veta vad testamentet innehåller, dock måste de kunna se att det är ett testamente och kunna läsa bevittningsmeningen.

Anchor tag: 2

Vittnena

Utöver kraven på dig som testator finns krav på vittnena. De får inte vara omnämnda i testamentet och de får inte heller vara närstående till någon som är omnämnd, för att undvika jäv. Även vittnena måste vara vid sina sinnens fulla bruk när de bevittnar testatorns namnteckning.

Enligt formkraven får vittnena heller inte vara under 15 år, vara släkt med dig varken om de är föräldrar, syskon, far- eller morföräldrar, barn eller barnbarn. Det gäller även syskons partners, styvbarn och svärföräldrar.

Den som bevittnar ditt testamente får inte heller vara gift eller sambo med dig. Om du har en god man, förmyndare eller förvaltare får inte heller de bevittna testamentet.

Anchor tag: 3

Testamentets giltighet

Om de här kraven uppfylls är testamentet giltigt, om de inte uppfylls kan det i värsta fall underkänns av legala arvingar, eller i sista hand i en rättstvist. Ett testamente som inte är bevittnat enligt formkraven kan i vissa fall vara giltigt ändå, om samtliga dödsbodelägare trots allt väljer att följa testators vilja och godkänna det. Men – om du skriver ett testamente och redan från början uppfyller formkraven slipper du alltså riskera att den osäkra situationen uppstår.

Anchor tag: 4

Förvaring

Tänk på att det är mycket viktigt att ditt testamente förvaras på ett säkert ställe, till exempel i bankfack. Har du inte tillgång till bankfack är kassaskåp ett alternativ, det viktigaste är att testamentet hittas när testatorns går bort. Dessvärre finns det inget centralt testamentesregister i Sverige, därför är det viktigt att förvara det på ett ställe som är lätt för efterlevande att finna.

Juridisk ordbok