Hoppa till innehåll
Min sida

Mitt ex har kastat ut mig från vårt hem! Vad kan jag göra?

I samband med en separation blir det inte alltför sällan en konflikt om vem av parterna som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Det är viktigt att komma ihåg att båda parter har rätt till den gemensamma bostaden fram till dess att en domstol har beslutat något annat. Det spelar ingen roll vem som formellt står som ägare till bostaden. En part kan alltså inte självmant "kasta ut" sin före detta partner från hemmet och sedan neka personen tillträde till bostaden. För detta krävs kvarsittanderätt.

Om parterna inte är överens om hur de ska bodela sin egendom i samband med separationen kan bodelningsprocessen ta flera månader och i värsta fall år. En domstol kan besluta om att en av parterna ska tillerkännas kvarsittanderätt fram till dess bodelning skett.

När domstolen beslutar att en av parterna ska få kvarsittanderätt måste den andra parten genast flytta ut från den gemensamma bostaden. För att domstolen ska kunna besluta om kvarsittanderätt måste en av parterna ansöka om detta vid allmän domstol, exempelvis i samband med ansökan om äktenskapsskillnad. Möjligheten att ansöka om kvarsittandesätt gäller inte endast makar utan även sambo, under förutsättning att bostaden utgör samboegendom. Om bostaden inte införskaffades för gemensamt bruk är det inte samboegendom. (I dessa fall är det istället möjligt att ansöka om övertagande av bostad enligt Sambolagen 22 §, detta är dock inte detsamma som kvarsittanderätt.)

Kvarsittanderätt tillerkänns den av parterna som har bäst behov av bostaden. När domstolen bedömer vem av parterna som är i bäst behov av bostaden tas olika omständigheter i beaktande. Den omständighet som emellertid många gånger får en avgörande betydelse för frågan om vem som har bäst behov av bostaden är om det finns barn inblandande och så fall hos vem av parterna som barnen ska vara boende. Den part som barnen ska bo hos brukar tillerkännas kvarsittanderätten. Här beaktas både gemensamma barn och barn från ett tidigare förhållande. Därtill beaktas exempelvis om någon av parterna har större möjlighet än den andra parten att ordna en ny bostad som är lämplig. Det kan få betydelse om bostaden är särskilt anpassad till ett funktionshinder. Vidare beaktas även parternas ekonomiska förutsättningar.

Har du HELPs Juristförsäkring?

Kontakta din jurist genom att logga in på Min sida

Min sida
Juridisk ordbok